Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102486
Title: Activitats d'aprenentatge col·laboratiu com a estratègia docent per potenciar competències transversals i específiques (Projecte 2014PID_UB/039)
Author: Núñez Burcio, Oscar
Fuguet i Jordà, Elisabet
Serrano i Plana, Núria
Subirats i Vila, Xavier
Dago Busquets, Àngela
Keywords: Aprenentatge cooperatiu
Avaluació
Competències transversals
Competències professionals
Innovacions educatives
Issue Date: 10-Oct-2016
Abstract: El present projecte s’ha centrat en estudiar l'aplicabilitat d'estratègies d'aprenentatge col·laboratiu en assignatures tant teòriques com experimentals de l'entorn de la matèria Química Analítica, com a estratègia per al desenvolupament, aprenentatge i avaluació simultani de competències tant específiques de l'assignatura com transversals (treball en equip, comunicació oral i escrita, capacitat crítica i autocrítica) del grau. Les estratègies desenvolupades han estat aplicades per diversos docents en assignatures tant experimentals com teòriques portades a terme durant dos cursos acadèmics (2014-15 i 2015-16). En l’actuació portada a terme s’han fet servir eines d’aprenentatge col·laboratiu de l’entorn Moodle (fòrums de discussió, wikis i glossaris), així com el treball presencial i autònom dels estudiants. El desenvolupament de l’actuació s’ha realitzat sense incidències i, pel que fa als resultats, l’equip docent implicat creiem que han estat molt satisfactoris. En termes generals es pot dir que els estudiants valoren positivament les activitats dutes a terme en grup, ja que els permet aprofundir en l'aprenentatge dels diferents aspectes de l’assignatura alhora que desenvolupen habilitats transversals. Els alumnes també troben interessant la seva participació en l'avaluació de les comunicacions orals (autoavaluació i avaluació entre iguals), i tendeixen a ser més exigents i crítics amb els seu companys que l'equip docent.
Note: Projecte 2014PID_UB/039
URI: http://hdl.handle.net/2445/102486
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Final Projecte 2014PID_UB039_Oscar Núñez.pdfInforme final projecte 2014PIDUB039499.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons