Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106739
Title: L’avaluació de la creativitat de les produccions escrites en un context d'ensenyament i aprenentatge
Author: Perearnau Vidal, Anna
Director: Bordons, Glòria
Ribas, Teresa
Keywords: Pensament creatiu
Ensenyament de la literatura
Ensenyament de llengües
Aprenentatge
Avaluació
Creative thinking
Literary education
Language teaching
Learning
Evaluation
Issue Date: 28-Nov-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta recerca qualitativa, en la qual la investigadora també fa de docent, vol oferir un marc teòric i pràctic sobre l’avaluació de la creativitat de les produccions escrites des de la didàctica de la llengua i la literatura. En la part experimental, la interpretació de les dades obtingudes d’una mostra d’estudiants adults, de professors de les diverses etapes educatives i d’experts en escriptura creativa d’ensenyaments reglats i no reglats ofereixen una fotografia de les creences i les actuacions de la comunitat educativa sobre l’avaluació de la creativitat. El treball també proposa, abans de presentar les conclusions, alguns suggeriments didàctics per aplicar tant a les proves certificatives com als productes escrits produïts a l’aula de llengua i literatura.
[eng] This qualitative research, in which the investigator is also the teacher, wants to offer a theoretical and practical framework about the evaluation of the creativity of written work from the field of didactics of language and literature. In the experimental part, the interpretation of the data obtained from a sample of adult students, teachers of different educational stages, and experts in creative writing from regulated and non- regulated teaching methods offer a snapshot of the beliefs and behaviour of the educational community with respect to the evaluation of creativity. This study also proposes, before presenting the conclusions, some didactic suggestions to apply to certificate exams as well as to written work produced in the language and literature classroom.
URI: http://hdl.handle.net/2445/106739
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APV_TESI.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons