Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109326
Title: Valoració dels estudiants de l’assignatura pràcticum del grau en infermeria en les unitats de salut maternal i salut sexual i reproductiva
Author: Viñas Llebot, Helena
Crespo Mirasol, Esther
Martínez Bueno, Cristina
Roldán, A. (Aurora)
Vazquez Garreta, Griselda
Keywords: Pràcticums
Infermeria
Competències professionals
Estudiants
Aprenentatge
Innovacions educatives
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] Introducció. Estudi sobre la valoració dels estudiants que han cursat l'assignatura Pràcticum i realitzat la formació clínica, en les unitats de salut maternal i salut sexual i reproductiva en els centres assistencials de Barcelona ciutat. Objectiu. Identificar el grau de satisfacció dels estudiants en relació a l'assignatura pràcticum del Grau en Infermeria. Mètode. Disseny. Estudi descriptiu i transversal. Subjectes i emplaçament. N=170 estudiants de pràcticum de l'Escola d'Infermeria de la UB, de quatre cursos acadèmics. Unitats d'hospitalització de ginecologia, obstetrícia, urgències, cures obstètriques intensives de l'HCB i seu Maternitat, i atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) d'atenció primària de Barcelona ciutat. Recollida de dades. Qüestionari que recollia entre altres variables: grau d'assoliment dels objectius, grau de satisfacció activitats d'aprenentatge programades i la unitat de pràctiques. Els ítems s’avaluaven mitjançant una escala tipus Lickert (1-10). Anàlisi estadística programa PASW.22. Resultats. Es van obtenir 87 enquestes (51,2%). Principals resultats: grau d'assoliment dels objectius (mitjana) de 8,70 ± 0,94 (6-10), grau de satisfacció dels seminaris (mitjana) 8,05 ± 1,65 (1-10), grau de satisfacció del diari reflexiu (mitjana) 7,43 ± 1,65 (1-10), grau de satisfacció del procés de cures (mitjana) 7,15 ± 1,75 (1-10) i la unitat de pràctiques és adequada per a la consecució dels objectius (mitjana) 8,46 ± 1,33 (5-10). Conclusió. A partir dels resultats plantegem revisar les activitats programades per millorar el procés d'aprenentatge en les pràctiques clíniques.
[spa] Introducción. Estudio sobre la valoración de los estudiantes que han cursado la asignatura Prácticum y realizado la formación clínica, en las unidades de salud maternal y salud sexual y reproductiva en los centros asistenciales de Barcelona ciudad. Objetivo. Identificar el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a la asignatura Prácticum del Grado en Enfermería. Método. Diseño. Estudio descriptivo y transversal. Sujetos y emplazamiento. N = 170 estudiantes de prácticum de la Escuela de Enfermería de la UB, de cuatro cursos académicos. Unidades de hospitalización de ginecología, obstetricia, urgencias, cuidados obstétricos intensivos del HCB y sede Maternidad, y atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR) de atención primaria de Barcelona ciudad. Recogida de datos. Cuestionario que recogía entre otras variables: grado de consecución de los objetivos, grado de satisfacción de las actividades de aprendizaje programadas y la unidad de prácticas. Los ítems se evaluaban mediante una escala tipo Likert (1-10). Análisis estadístico programa PASW.22. Resultados. Se obtuvieron 87 encuestas (51,2%). Principales resultados: grado de consecución de los objetivos (media) de 8,70 ± 0,94 (6-10), grado de satisfacción de los seminarios (media) 8,05 ± 1,65 (1-10), grado de satisfacción del diario reflexivo (media) 7,43 ± 1,65 (1-10), grado de satisfacción del proceso de cuidados (media) 7,15 ± 1,75 (1-10) y la unidad de prácticas es adecuada para la consecución de los objetivos (media) 8,46 ± 1,33 (5-10). Conclusión. A partir de los resultados planteamos revisar las actividades programadas para mejorar el proceso de aprendizaje en las prácticas clínicas.
Note: Estudi vinculat al projecte: ACOPI-UB - Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria. GINDOC-UB/145
It is part of: Pòster a: 9a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut - Barcelona, febrer de 2017
URI: http://hdl.handle.net/2445/109326
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Practicum Infermeria EI_UB_Viñas H_Crespo E_Martinez C_Roldan A_Vazquez G.pdf387.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons