Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110147
Title: Espais propis de circulació. Aproximació al pensar, al fer i al ser d’un equip d’educadores socials
Author: Laguia León, Ma. Victoria
Director/Tutor: Novella Cámara, Ana M. (Ana María)
Keywords: Educadors socials
Investigació educativa
Treball social
Treballs de fi de grau
Social educators
Educational research
Social work
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] Una recerca és un procés d’exploració, d’aprenentatge i també de creació. En aquest darrer tret característic és on es centra aquest treball: en la creació col·lectiva com a forma i espai de recerca. Sovint els equips promotors d’iniciatives socials no posen èmfasi en pensar -se a ells mateixos i les seves pràctiques. Aquesta revisió col·lectiva pot ajudar als equips a millorar i a prendre consciència de la seva trajectòria, del seu posicionament ideològic respecte el projecte que promouen. Aquesta recerca parteix d’una experiència concreta com la de l’Associació Circula Cultura. Fruit de la necessitat de revisió s’ha dut a terme un procés de reflexió sobre la pràctica que ens permet aproximar-nos al pensar, al fer i al ser de l’equip promotor en un projecte sociocomunitari. Durant el procés de recerca s’han posat en pràctica dinàmiques creatives posant de manifest la importància l’experiència viscuda com a font de coneixement.
[eng] A research is a process of exploration, learning and creation. This work is focused in this last distinctive feature: in the collective creation as a way and a space of research. Often, promoter teams of social initiatives don’t emphasize in thinking (about) themselves and their practices. This collective review can help the teams improve and raise awareness of their own trajectories; their ideological positions regarding the project they enhance. This investigation parts from the specific experience of the Circula Cultura association. Due to a need for revision, a process of reflection about the practice has been carried out in order to allow us to think, to do and to be as a team promoting a social community project. During the research process, creative dynamics have been brought to practice highlighting the importance of experience as a source of knowledge.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Ana Mª Novella Cámara
URI: http://hdl.handle.net/2445/110147
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Vicky_Laguia_Leon.pdf10.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons