Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110441
Title: Proposta de conservació i sistema d’emmagatzematge de la col·lecció documental de la coral Orfeó La Tenora de Cassà de la Selva
Author: Freixas Jambert, Raquel
Director: Ramells Cabrelles, Carme
Keywords: Conservació i restauració de documents
Patrimoni bibliogràfic
Arxius
Gestió dels documents
Treballs de fi de grau
Conservation and restoration of documents
Bibliographic heritage
Archives
Records management
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] La gran diversitat de materials que constitueixen el patrimoni bibliogràfic i documental i les problemàtiques que aquests alberguen, fan que la seva conservació preventiva dins un arxiu o biblioteca es converteixi en un gran repte. Aquest repte, es presenta aquí entorn a la col·lecció documental original de la coral l’Orfeó La Tenora de Cassà de la Selva; aquest treball pretén ser una eina guia durant el procés de classificació, des del punt de vista dels materials constitutius i documental dels documents i llibres que conformen la col·lecció, en l’estudi de les causes de degradació i la determinació de l’estat de conservació individual i global d’aquests materials per, finalment, concloure en les mesures adequades de conservació, emmagatzematge i difusió del fons dins l’entorn arxivístic.
[eng] The wide range of materials that constitute the bibliographic and documentary heritage and the problems they harbour, make that preventive conservation in an archive or library becomes a big challenge. This challenge is presented here about the original documentary collection of the choral “Orfeó La Tenora de Cassà de la Selva”; This work expects to be a tool guide for the classification process, from the point of view of the constituent materials and documentary of the documents and books that constitute the collection, the study of the causes of degradation and determining the individual and global conservation condition of these materials, to concluded in adequate measures of preservation, storage and dissemination of documentary collection within the archival environment.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Carme Ramells Cabrelles
URI: http://hdl.handle.net/2445/110441
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_raquel_freixas_jambert.pdfMemòria8.1 MBAdobe PDFView/Open
POSTER_raquel_freixas_jambert.pdfPòster1.87 MBAdobe PDFView/Open
registre_dades.xlsxExcel74.94 kBMicrosoft Excel XMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons