Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111403
Title: Educació moral i formació del professorat
Author: Vilar, Jesús
Puig Rovira, Josep M.
Keywords: Educació moral
Formació del professorat
Moral education
Teacher training
Issue Date: 1991
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Tot i que al nostre país, abans de la Guerra Civil, la preocupació per I'educació moral fou un tema important, i el nivell de la reflexió propia, així com també el coneixement d'allo que es feia a I'estranger, eren molt bons, posteriorment fou un deis camps pedagogics que més va patir les conseqüencies de la reculada cultural i educativa que se'ns imposa. L'oblit de les posicions defensades pels millors pedagogs de la Renovació i el tancament respecte de I'evolució exterior defineixen la primera causa de I'escassa consideració que en els darrers anys s'ha dedicat a I'educació moral. D'altra banda, la dictadura que sorgí en el 39 es va sustentar ideologicament en I'ambit escolar en una determinada utilització de la religió catolica -el nacionalcatolicisme-, que es concretava en la religió com a materia obligatoria a I'escola, i en la 'Formación del Espíritu Nacional' un intent d'educació cívico-política netament orientada a legitimar el regim, i que també va tenir una gran presencia escolar. Ambdues orientacions venien a repartir-se a la se va manera, i des d'una determinada concepció, I'ambit de I'educació moral. Aquest passat recent creiem que no ha contribu'it a millorar la cultura pedagogica en aquest sector educatiu i que, a més a més, ha generat un explicable rebuig de qualsevol practica educativa vinculada a I'educació moral.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139898
It is part of: Temps d'Educació, 1991, num. 5, p. 225-242
URI: http://hdl.handle.net/2445/111403
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118961.pdf636.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons