Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115379
Title: Autonomia i èxit educatiu en educació primària. El treball cooperatiu.
Author: Clavé i Civit, Anna
Director: Mallart i Navarra, Joan
Keywords: Educació primària
Autonomia de l'alumne
Rendiment acadèmic
Creativitat
Emprenedoria social
Primary education
Learner autonomy
Academic achievement
Creativity
Social entrepreneurship
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Hi ha un terme anglès que ho defineix molt bé Win-win situation, cal crear en les aules noves situacions d’aprenentatge i això passa per analitzar el nou paper que adquireixen els alumnes i els professors. Davant d’aquesta nova necessitat, un grup de professors d’educació Primària, d’una escola concertada a la ciutat de Barcelona, vam començar a desenvolupar un model de formació, assessorats per la Universitat de Vic, per tal de millorar la nostra capacitat docent i donar respostes als interrogants que se’ns plantejaven en les nostres aules. Molt conscients que l’alumne ha de construir significats i ha de donar sentit a tot el que aprèn partint de la seva pròpia experiència, va sorgir entre els meus companys la preocupació per aconseguir un desenvolupament professional més conscient, més autònom i això passava per compartir la formació de manera col·laborativa. Era cabdal l’objectiu de fer un front comú per tal d’aconseguir generar i compartir coneixement, i així ajudar els alumnes a construir el seu propi aprenentatge de millor manera, amb més creativitat i més autonomia, d’aquí el terme Win-win situation. D’aquí parteix aquesta tesi, d’una recerca a l’aula, centrada en la pràctica i en l’escola com a part bàsica del procés reflexiu, incidint en el paper dels alumnes i en el canvi didàctic i professional dels mestres. La investigació que estic plantejant pretén analitzar, valorar, observar si el professorat ha posat a l’abast dels seus alumnes eines, recursos, metodologies, maneres de treballar perquè els alumnes aprenguin a aprendre en equip, de maner cooperativa, tot cooperant amb els seus companys. La investigació també pretén analitzar l’impacte a nivell individual (ja que la construcció de l’aprenentatge sempre és una construcció de coneixement que ha de fer cadascú) quan la participació de l’alumne és molt activa i compromesa a l’hora de realitzar el treball amb els seus companys i a l’hora d’elaborar els seus propis coneixements. Finalment, la finalitat de la investigació serà constatar, comprovar, valorar fins a quin punt la incorporació del treball cooperatiu a les aules de primària millora la pràctica educativa i l’aprenentatge dels alumnes fomentant l’autonomia i l’èxit educatiu
[eng] The mind is not a vessel that needs filling, but wood that needs igniting’. These were words Plutarch pronounced more than 2000 years ago in Greece, and they are the ones that best define this project, and the words that make it more unique. This thesis aims to develop three main areas in order to help our students become more independent and more protagonists in their learning. These are the creative, critical and collaborative work. This collaborative work is very well defined by the English term: win-win situation. It is crucial to create in the classroom new learning opportunities, and this has therefore highlighted the need of analyzing and re-thinking the new roles to be taken by both students and teachers during this learning process. In front of this new need, a group of teachers of primary education of a school in the city of Barcelona started developing a model of teaching, advised by the University of Vic, in order to improve our ability of teaching and giving answers to the questions that were raised in our classrooms. Keenly aware that students should construct meaning and make sense of all learnings from their own experience, a concern arose among my colleagues, as they tried to help students to be more aware of professional development and help them be more autonomous, and this could only be achieved by sharing the training in a collaborative way. The goal of creating a common front in order to generate and share knowledge was crucial in order to help students to build their own learning, be more creative and autonomous, hence the term Win-Win situation. These are the starting points of this thesis, a research in the classroom that is focused on the practice. The school has become a basic part of the reflective process, and the focus has been in understanding and re-thinking the role of students in driving their own success, as well as the educational and professional changes of teachers needed in order to achieve this goal.
URI: http://hdl.handle.net/2445/115379
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACiC_TESI.pdf9.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.