Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115623
Title: L'Ensenyament i l'Aprenentatge de la Música Tradicional i Popular a Catalunya: una anàlisi Pedagògica i Psicosocial
Author: Pujol i Subirà, M. Antònia
Director/Tutor: Gustems Carnicer, Josep
Calderón Garrido, Caterina
Keywords: Ensenyament de la música
Cultura popular
Música folklòrica
Aprenentatge
Music education
Popular culture
Folk music
Learning
Issue Date: 6-Jul-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present recerca vol aportar una mirada diferent a l’estudi de la Música Tradicional i Popular a Catalunya, enfocada des del seu ensenyament i aprenentatge i des d’una possible caracterització psicològica i social dels seus agents. Actualment la majoria dels llibres, articles i recerques que tracten sobre la música tradicional i popular catalana transmeten coneixement a partir d’una mirada bàsicament etnomusicològica. La present recerca amplia aquesta mirada eixamplant-la cap a dos punts de vista més: el pedagògic i el psicosocial. Tot i que aquests dos punts de vista també es troben en llibres i articles de revista sempre es tracten des d’una òptica més divulgativa que científica. Per aquest motiu es descriu i s’analitza les metodologies de l’ensenyament i els models d’aprenentatge de la música tradicional i popular a Catalunya, es caracteritza psicològicament i social els agents que hi intervenen (intèrprets, professorat i estudiants), i es proposen millores en l’ús i en l’ensenyament de la música tradicional en els contextos d’educació formal i no formal. Es tracta d’un estudi interpretatiu, i la metodologia que es fa servir és de tipus descriptiva, exploratòria, transversal, prospectiva i correlacional, utilitzant un mètode mixt que combina dades qualitatives i quantitatives. La mostra inclou els col·lectius implicats en l’ensenyament i l’aprenentatge de la música tradicional i popular a Catalunya: alumnes d’instruments, professors d’instruments i intèrprets. Les dades s’han recollit a partir dels següents instruments: BFI-10, CRI-A, MBI-GS, LID, anàlisi documental, qüestionari ad hoc contestat per 347 participants i 66 entrevistes. Els resultats que se n’han obtingut avalen i donen valor a unes percepcions que es detecten fàcilment si formes part del col·lectiu de músics que toquen música tradicional i popular a Catalunya, i que serviran per posar-los en pràctica i utilitzar-los –en un futur no massa llunyà– tant en el moment pràctic de l’ensenyament i l’aprenentatge dels instruments que toquen música tradicional i popular de Catalunya com en l’elaboració de documents requerits actualment com currículums, unitats didàctiques, diaris de classe..., que concreten i expliciten el treball didàctic de l’ensenyament i l’aprenentatge, on elements com l’anar a tocar en el context i el tocar en grup són elements claus que retroalimenten el procés d’aprenentatge
[eng] This research aims to offer a different perspective to the study of Traditional and Folk Music in Catalonia, focused from their teaching and learning and from a possible social and psychological characterization of his agents. Currently the majority of books, articles and research dealing with Catalan traditional music and popular transmit knowledge from an essentially ethnomusicology perspective. This research extends this view to widening the two points of view: the educational and psychosocial. Although these two views are also found in books and magazine articles, always are treated from a perspective more informative than scientific. For this reason it describes and analyzes the methodologies of teaching and learning models of traditional and popular music in Catalonia, characterizing psychologically and social actors involved (musician, teachers and students), and propose improvements for the use and teaching of traditional music in the formal and non-formal context. This is an interpretative study, and the methodology used is descriptive, exploratory, cross- sectional, prospective and correlational, using a mixed approach method combining quantitative and qualitative data. The exhibition includes the groups involved in the teaching and learning of traditional and popular music in Catalonia instruments: students, teachers and musicians. Data were collected from the following instruments: BFI-10 CRI-A, MBI-GS, LID, documentary analysis, ad hoc questionnaire answered by 347 participants and 66 interviews. Outcomes have been obtained to support and add value perceptions detected easily if you are part of the group of musicians playing traditional and popular music in Catalonia, implementing them into practice and use them -for sure in a near future- both at the practical teaching and learning tools from whom play traditional and popular music of Catalonia and the preparation of documents required today as curricula, didactic units, didactic class… that specified and explicit educational work of teaching and learning where things like going to play on the context and play ensemble are key elements that feed the learning process.
URI: http://hdl.handle.net/2445/115623
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAPS_TESI.pdf16.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons