Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119251
Title: Anàlisi de la percepció que tenen els estudiants de secundària sobre els productes ecològics i com influeix l’ensenyament en la seva percepció
Author: Farràs i Espinal, Núria
Director/Tutor: Bueno i Torrens, David, 1965-
Keywords: Percepció
Ecologia
Reciclatge de residus
Metodologia de les ciències socials
Perception
Ecology
Waste recycling
Methodology of social sciences
Issue Date: 17-Jul-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Cada cop es troben a les prestatgeries de les botigues i supermercats més productes etiquetats com a ecològics «ECO», un prefix que pretén donar-los un valor afegit. Tanmateix, pel que fa al seu contingut nutritiu sovint no difereixen substancialment dels que no duen aquest qualificatiu. No obstant això, la percepció social és ben diferent. En general, una part significativa de la població consideren que els productes etiquetats com a ecològics són millors que els altres, malgrat que sovint se’n desconeix el motiu. De la mateixa manera, generalment els productes etiquetats com a ecològics tenen poc a o gens a veure amb l’ecologia com a disciplina científica, malgrat que el desconeixement de la ciència ecològica dugui a pensar que sí. L’objectiu de la tesi és conèixer la percepció que té l’alumnat d’educació secundària obligatòria i batxillerat sobre els productes etiquetats com ecològics, i com aquest aprenentatge condiciona, o no, la percepció futura sobre aquests productes. L’obtenció de dades ha combinat la metodologia quantitativa en base a una enquesta realitzada a 6.500 alumnes de secundària de totes les comarques Catalunya i la metodologia qualitativa basada en 170 entrevistes a professorat de ciències experimentals de diferents instituts del territori català. La recollida de dades es va realitzar durant els anys 2015 i 2016. D’una banda, els qüestionaris han permès valorar la percepció sobre els productes ecològics respecte els seus coneixements en ecologia, la seva valoració, el seu consum i els seus hàbits, considerant els factors intrínsecs i extrínsecs al context educatiu: la demarcació on viuen, el nivell d’estudis dels pares, el sexe, la naturalesa del centre i el nivell educatiu. D’altra banda, les entrevistes es realitzen per contrastar la percepció obtinguda de les enquestes de l’alumnat, amb la opinió del professorat obtinguda de les entrevistes, per veure si ambdós grups d’estudi coincideixen. L’anàlisi de les dades dels alumnes s’estudien tant quantitativament -interrelacionant totes les variables i creuant les preguntes dels diferents blocs per donar resposta als objectius i a la hipòtesi d’investigació-, com qualitativament -assignant una valoració numèrica a les respostes dels qüestionaris i de les entrevistes a fi d’obtenir unes categories que permeten establir i comparar els perfils obtinguts entre ambdós grups. A partir de les anàlisis esmentades es desenvolupen reflexions que es contrasten amb els antecedents i que poden ser útils per a qualsevol individu que es plantegi qüestions sobre aquest tema. Dels resultats obtinguts se n’extreuen conclusions que, en síntesi, indiquen que l’àmbit territorial no influeix en la percepció envers la cultura ecològica de l’alumnat, que el coneixement de l’ecologia augmenta conforme es progressa acadèmicament i que el nivell acadèmic dels pares influeix molt significativament en les percepcions i intencions futures dels alumnes, tant en hàbits com en consum.
[eng] It is a growing trend to find in the grocery shops and supermarket shelves more and more products labeled as ecological product “ECO”, a prefix used with the intention to give a certain added value to the product. Nevertheless, their nutritive content seldom substantially differ from those products which are not marked with this qualifier. These are, however, socially perceived in quite different manner. Generally speaking, a significant part of the population consider that the products labeled as ecological are better than the other ones, despite usually not knowing the reason behind such criteria. Similar to this, it is common that the eco-labeled products do not have any similitude to what the actual ecology as a scientific discipline postulates, even though, due to the miscomprehension of this science, it leads to think they actually do. This thesis aims to understand the perception that high-school students have over the ecological products as to evaluate how this learning can influence on the future perception of these products. Data collection has been performed through a quantitative methodology, based on a survey done to 6.500 high-school students from all Catalan regions, and through a qualitative methodology, by interviewing 170 science teachers from different Catalan high-schools. Data was collected during 2015 and 2016. Data analysis indicate that regional factors do not have any incidence on how students perceive the ecological culture, that the comprehension on ecology increases with the academic progress and that the academic level of the parents influences significantly on the perceptions and future intentions of the students, both on habits as on consumption.
URI: http://hdl.handle.net/2445/119251
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NFiE_TESI.pdf5.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons