Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123032
Title: Els cursos en línia oberts i massius: anàlisi crítica del nou model d’educació a distància i del paper de l’avaluació dels aprenentatges = Massive Open Online Courses: a critical analysis of the new model of distance education and the role of assessment in learning
Author: Fernández Ferrer, Maite
Director/Tutor: Cano García, Elena
Keywords: Educació superior
Campus virtuals
Cursos en línia oberts i massius
Avaluació educativa
Higher education
Virtual campuses
Massive Open Online Courses
Educational evaluation
Issue Date: 18-Apr-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Durant els darrers anys s’ha reivindicat la necessitat de tornar a analitzar l’educació a distància com a estratègia de futur per a les institucions d’educació superior. En aquest context els cursos en línia oberts i massius (Massive Open Online Courses o MOOCs) han generat un gran interès com a agents de canvi de l’educació universitària. En aquest sentit, l’estudi que es presenta a continuació cobreix un espai, en els seus inicis mancat de coneixement i recerca, que pretén respondre a les preocupacions inicials entorn aquesta nova modalitat formativa i a la seva pertinència en el món acadèmic i en el marc de l’educació superior. La tesis doctoral “Els cursos en línia oberts i massius: anàlisi crítica del nou model d’educació a distància i del paper de l’avaluació dels aprenentatges” pretén obrir una línia de recerca que permeti tenir dades reals sobre les possibilitats i les limitacions i problemàtiques d’aquesta nova modalitat formativa. De forma específica aquesta investigació doctoral se centra, en aquest cas, en el tema de l’avaluació dels aprenentatges en el context d’aquests cursos MOOC tenint en compte que, des del punt de vista didàctic, l’avaluació en els cursos en línia oberts i massius, i sobretot, la manca d’una avaluació formativa amb provisió d’un feedback constant als participants, ha estat un dels elements més criticats per part de la comunitat educativa. L’objectiu principal d’aquesta recerca és el de comprendre el sentit i l’abast dels MOOCs en el marc de l’educació superior en l’actualitat a partir de l’ús de sis fonts de recollida d’informació: l’anàlisi documental bibliogràfic; el qüestionari obert d’opinió al professorat de tecnologia educativa (27 respostes); el qüestionari obert als experts sobre els nous cursos en línia oberts i massius (20 respostes); l’anàlisi documental dels cursos en línia oberts i massius (1401 respostes); el qüestionari tancat d’opinió als estudiants d’educació superior (1425 respostes); i l’entrevista als experts en avaluació en línia (13 respostes). La següent tesis està formada per quatre grans blocs. El primer bloc el constitueixen quatre capítols. Es tracta del marc teòric que presenta una contextualització dels cursos en línia oberts i massius a través d’analitzar el paper de l’educació en línia en el marc de l’educació superior i com aquesta ha influenciat en les noves formes d’aprenentatges, per acabar introduint aquesta nova modalitat formativa i descrivint-la en la seva totalitat (origen i història, característiques generals, tipologia, plataformes, disseny i implicacions educatives, metodologia, perfil dels estudiants i rol dels docents). La fonamentació teòrica d’aquest treball acaba amb el focus en l’avaluació dels aprenentatges en els MOOCs i un resum en profunditat, segons la literatura, dels avantatges i les limitacions d’aquests cursos. El segon bloc, compost per un sol capítol, exposa en detall la metodologia de la investigació de manera que, a banda de presentar el paradigma, els objectius i la justificació del disseny metodològic de la tesis doctoral, es fa una descripció exhaustiva de cada un dels instruments de recollida d’informació elaborats, dissenyats i administrats en el marc de la recerca i durant els anys 2014, 2015 i 2016 (tècnica d’obtenció d’informació, procediment de recollida de dades, mostra i procediment d’anàlisi de dades). A continuació hi ha un tercer bloc que exposa els resultats d’aquesta tesis doctoral presentats per cada un d’aquests mateixos instruments o fonts de recollida d’informació i, per tant, format per cinc capítols. Per acabar hi ha un darrer bloc on es mostren les conclusions d’aquest estudi, que en aquest cas han estat presentades en relació als vuit objectius específics de la recerca. Aquesta tesis doctoral sobre el nou context dels cursos en línia oberts i massius i la compleció de l'anàlisi de les dimensions de la investigació estudiades han permès comprendre el sentit i l’abast dels MOOCs en el marc de l’educació superior en l’actualitat. I, concretament, l’estudi ofereix pistes sobre quina seria la millor manera per avaluar els aprenentatges en aquesta nova modalitat formativa.
[eng] In recent years has claimed the need to rescan distance education as a future strategy for higher education institutions. In this context, the massive open online courses Massive Open Online Courses (or MOOCs) have generated great interest as agents of change in higher education. This doctoral thesis tries to open a clear line of research that allow to have real data on the possibilities, limitations and problems of this new learning modality focusing, specifically, in the subject of learning assessment in the context of these courses MOOCs. The main objective of this thesis is to understand the meaning and scope of MOOCs in the context of higher education today through eight specific goals needed to achieve this overall objective. These specific objectives have been responded from the use of the six sources of data collection: bibliography documental analysis; teachers of educational technology open questionnaires (27 responses); experts in Massive Open Online Courses open questionnaires (20 responses); edX, Coursera, Udacity and Miríada X MOOCs documental analysis (1,401 MOOCs); higher education students closed questionnaires (1,425 responses) and experts in online assessment interviews (13 responses). This thesis about the new context of Massive Open Online Courses and the completion of the analysis of the dimensions of the research studied have elucidated the meaning and scope of MOOCs in the framwork of higher education today. And, specifically, this study offers clues about what would be the best way to assess learning in this new distance modality.
URI: http://hdl.handle.net/2445/123032
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica i Organització Educativa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MFF_TESI.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.