Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125518
Title: Com han canviat BiD i les revistes espanyoles de documentació en els darrers vint anys? = ¿Cómo han cambiado BiD y las revistas españolas de documentación en los últimos veinte años? = How BiD and Spanish information science journals have changed over the last 20 years
Author: Abadal, Ernest
Keywords: Biblioteconomia
Revistes
Història de les biblioteques
Library science
Magazines (Periodicals)
History of libraries
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Es presenta l'evolució històrica de la revista BiD establint tres grans etapes en el seu recorregut: creació (1998-2003), consolidació (2004-2012), creixement (2013- ). En cada una d'elles es comenten aspectes relacionats amb l'estructura editorial, les seccions, la maqueta i la inclusió en bases de dades. En segon lloc, s'analitza la situació actual de les dinou revistes científiques espanyoles de l'àmbit de la documentació que estan actives basant-se en quatre característiques generals (antiguitat, perfil d'editor, presència en bases de dades i difusió en accés obert) i, a continuació, es compara amb la situació existent fa vint anys a partir de les valoracions de tres estudis d'aquell moment. Finalment, es valora l'evolució de la revista BiD i se'n presenten els reptes de futur. Se presenta la evolución histórica de la revista BiD estableciendo tres grandes etapas en su recorrido: creación (1998-2003), consolidación (2004-2012), crecimiento (2013- ). En cada una de ellas se comentan aspectos relacionados con la estructura editorial, las secciones, la maqueta y la inclusión en bases de datos. En segundo lugar, se analiza la situación actual de las diecinueve revistas científicas españolas del ámbito de la documentación que están activas teniendo en cuenta cuatro características generales (antigüedad, perfil del editor, presencia en bases de datos y difusión en acceso abierto) y, a continuación, se compara con la situación existente hace veinte años a partir de las valoraciones de tres estudios de aquel momento. Finalmente, se valora la evolución de la revista BiD y se presentan los retos de futuro. Abstract This article describes the historical evolution of the journal BiD through an analysis of three key stages: foundation (1998-2003), consolidation (2004-2012) and growth (2013 to the present). It examines aspects related to the editorial structure, sections, layout and inclusion in databases during each of these stages. Secondly, it analyses the present status of the 19 information science journals currently active in Spain based on four general characteristics (longevity, editor profile, inclusion in databases and open-access publication), and then compares these aspects to the situation 20 years ago through an assessment of three studies carried out at that time. Finally, it examines the evolution of the journal BiD and outlines its future challenges.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/BiD2018.40.12
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2018, num. 40, p. 1-10
URI: http://hdl.handle.net/2445/125518
Related resource: https://doi.org/10.1344/BiD2018.40.12
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
682545.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons