Informació i Mitjans Audiovisuals Community home page

En aquestes col·leccions s'inclouen informes de recerca, preprints i postprints d'articles, comunicacions a congressos, etc. Així mateix, el deganat de la facultat hi podrà dipositar documents propis o d'altres òrgans col·legiats, com estudis de mercat, compendis estadístics, enquestes d'inserció laboral, enquestes de satisfacció de l'alumnat, plans estratègics, etc. Aquests documents hauran de ser rellevants, no purament administratius, amb un interès més enllà de la Facultat i de la raó que els va originar.

No s'inclouen en aquesta col·lecció treballs d'alumnes.

Browse