Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132696
Title: Evolució de les dades obertes enllaçades (LOD) en el context dels vocabularis controlats
Author: Fabeiro, Rosa
Masagué, Carme
Rovira Jarque, Anna
Keywords: Dades enllaçades
Tesaurus
Linked data
Thesauri
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2019
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: [cat] A mesura que les grans biblioteques han publi-cat els seus conjunts de dades amb la tecnologia Linked Open Data (LOD), el nombre de serveis i projectes de dades obertes enllaçades en biblioteques no ha parat de créixer. Malgrat les dificultats inicials, l’adaptació als nous models, normatives i formats, la comunitat bibliotecària s’ha incor-porat al món de les dades obertes enllaçades com a mitjà per a aconseguir un millor accés i utilització de les dades de les seves col·leccions i per a fomentar-ne la reutilitza-ció al web. Aquest article recull informació sobre els serveis i projectes de LOD actuals de biblioteques, amb especial atenció als catàlegs d’autoritats a través de la revisió de la bibliografia publicada els darrers anys. El Centre de Recur-sos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona se suma ara a la comunitat de les LOD oferint el seu conjunt de dades d’autoritat de matèria, el Thesaurus de la Universitat de Barcelona (THUB), en dades obertes enllaçades.
[spa] A medida que las grandes bibliotecas han publicado sus conjuntos de datos con la tecnología Linked Open Data (LOD), el número de servicios y proyectos de datos abiertos enlazados en bibliotecas no ha parado de crecer. A pesar de las dificultades iniciales, la adaptación a los nuevos modelos, normativas y formatos, la comunidad bibliotecaria se ha incorporado al mundo de los datos abiertos enlazadas como medio para lograr un mejor acceso y utilización de los datos de sus colecciones y para fomentar su reutilización en la web. Este artículo recoge información sobre los servicios y proyectos LOD actuales de bibliotecas con especial atención a los catálogos de autoridades a través de la revisión de la bibliografía publicada en los últimos años. El CRAI de la Universidad de Barcelona se suma ahora a la comunidad LOD ofreciendo su conjunto de datos de autoridad de materia, el Thesaurus de la UB (THUB) en datos abiertos enlazados.
[eng] While large libraries have published their datasets with Linked Open Data (LOD) technology, the number of open data services and projects linked to libraries has not stopped growing. Despite the initial difficulties, the adaptation to the new models, regulations and formats, the library community has been incorporated into the world of linked open data as a means to achieve a better access and use of the data of its collections and to promote its reuse on the web. This article collects information about current library LOD services and projects with special attention to the authority catalogues through the revision of the bibliography published in recent years. Now the CRAI of the Universitat de Barcelona joins to the LOD community offering its set of subject authority data, the Thesaurus de la UB (THUB) in linked open data.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/353616
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2018-2019, núm. 65-66, 24 p.
URI: http://hdl.handle.net/2445/132696
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Article_THUB_CRAI_UB.pdf611.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.