Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144219
Title: "Prenia notes per enrecordar-se’n del que deien els advocats": la sintaxi col·loquial a la GIEC
Author: Busquets de Jover, Marta
Director/Tutor: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Català parlat
Gramàtica
Tesis de màster
Spoken Catalan
Grammar
Masters theses
Institut d'Estudis Catalans
Issue Date: Jul-2019
Abstract: [cat] L’any 2016, el corpus normatiu de la llengua catalana es va actualitzar amb la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC). Entre les novetats que introdueix aquesta obra, destaca el tractament de la variació: la nova gramàtica incorpora informació sobre variants funcionals i geogràfiques de les estructures que descriu. A conseqüència d’aquesta ampliació, dins del discurs normatiu s’introdueixen referències a la llengua col·loquial, un registre bàsic en qualsevol llengua viva. L’objectiu d’aquest treball és analitzar les referències a la sintaxi col·loquial que hi ha a la GIEC. S’estudien, per tant, els trets sintàctics que la gramàtica recull com a propis d’aquest registre. Tenint en compte la caracterització que se’n fa (extensió geogràfica, mida de la lletra amb què es transmeten i indicatiu amb què s’identifiquen), es vol establir una visió global del tractament que rep la col·loquialitat a la GIEC i de les funcions que duen a terme les referències a aquest registre dins del discurs normatiu.
[eng] In 2016, the catalan normative corpora was actualized with the publication of Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) by the Institut d’Estudis Catalans. Among the changes that this work introduces, it is noteworthy the treatment of linguistic variation. This updated grammar incorporates functional and geographical variants of the structures that it describes. Consequently, the normative discourse is enriched with references to colloquial language, which is a basic register in any living language. The aim of this work is to analyze the references to colloquial syntax that are included in the GIEC. It explores the syntactic traits belonging to this register described in the GIEC. By taking into account the characterization that they receive (depending on the geographical extension, the size of the letter used to describe them and the key word that identifies them), this work establishes a global vision about the treatment that colloquialism receives in this new grammar and the purposes of including these references in the normative discourse.
Note: Treballs Finals de Màster d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Neus Nogué Serrano
URI: http://hdl.handle.net/2445/144219
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Marta_Busquets.pdf940.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons