Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144338
Title: Hi ha transferència rítmica de la L1 a la L2?. Un estudi a partir de l’anglès parlat per catalanoparlants
Author: Alaña Vilas, Laura
Director/Tutor: Roseano, Paolo
Keywords: Transferència (Ensenyament de llengües)
Adquisició d'una segona llengua
Anglès
Treballs de fi de grau
Català
Language transfer (Language learning))
Second language acquisition
English
Bachelor's thesis
Catalan language
Issue Date: 12-Jun-2019
Abstract: [cat] Les llengües d’arreu del món han estat classificades segons la noció de ritme en llengües de ritme accentual −com l’anglès−, llengües de ritme sil·làbic −com l’espanyol− o llengües de ritme moraic −com el japonès−. Tenint en compte aquesta distribució, a més, un escàs nombre d’estudis han intentat esbrinar si hi ha transferència rítmica d’una L1 a una L2. Seguint aquesta línia de recerca, el present treball de fi de grau es proposa de comprovar si hi ha transferència rítmica del català (L1) a l’anglès parlat per catalanoparlants (L2). Hem utilitzat sis informants per a cada una de les tres varietats lingüístiques analitzades (el català central, l’anglès parlat per catalanoparlants i l’anglès americà) i els resultats obtinguts de les gravacions s’han anotat a Praat. Els paràmetres acústics (ΔC/%V, VnPVI/CrPVI, varcoΔC/%V i varcoΔV/%V) s’han calculat per mitjà de Correlatore. Els resultats obtinguts mostren que, efectivament, hi ha transferència rítmica del català a l’anglès parlat per catalanoparlants.
[eng] Languages around the world have been classified depending on their rhythm as stressed timed −like English−, syllable timed −like Spanish−, or mora timed −like Japanese−. Moreover, following this distribution, a limited number of studies have tried to find out whether there is rhythmic transfer from a L1 to a L2. In this light, the aim of this study is to verify if there is rhythmic transfer from Central Catalan (L1) to English spoken by Catalan native speakers (L2). We have used six speakers per linguistic variety analysed (Central Catalan, English spoken by Catalan native speakers and American English) and we have labelled the recordings with Praat. Rhythmic parameters (ΔC/%V, VnPVI/CrPVI, varcoΔC/%V and varcoΔV/%V) have been calculated by means of Correatore. Our data show that there is rhythmic transfer between Catalan and English L2.
Note: Treballs Finals de Grau de Llengües i Literatures Modernes. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Paolo Roseano
URI: http://hdl.handle.net/2445/144338
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Llengües i Literatures Modernes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LAURA ALAÑA Transferència rítmica d'una L1 a una L2 (TFG).pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons