Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176605
Title: Rubinstein's bargaining model
Author: Gayà Torres, Francisca
Director/Tutor: Jarque i Ribera, Xavier
Martínez de Albéniz, F. Javier
Keywords: Jocs no cooperatius (Matemàtica)
Teoria de jocs
Matemàtica
Treballs de fi de grau
Noncooperative games (Mathematics)
Game theory
Mathematics
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2021
Abstract: [eng] Rubinstein's bargaining model de nes a multi-stage non-cooperative game in extensive form with complete information. It is applied to two-person games that feature alternating o ers through an in nite time horizon. We study the process of bargaining due to Rubinstein (1982) | from his seminal paper Perfect equilibrium in a bargaining model. Firstly, we present in detail this model. The fundamental assumption is that the players are impatient and the main result provides conditions under which the game has a unique subgame perfect equilibrium. The result gives a characterization of this equilibrium and features the fact that bargaining implies costs for the agents (time and money). In addition, we introduce a variation of the model which was revisited some years later (1988). To do it, it uses new utility functions which are used to arrive to the same conclusion of the original model. Finally, we present an extension of the model of bargaining to the war of attrition (Ponsati and S akovics, 1995), using games with incomplete information. They introduce the deadline e ect.
[cat] El model de negociació de Rubinstein defineix un joc no cooperatiu format per diverses etapes en forma extensiva amb informació completa. S'aplica a jocs de dos agents en els quals es presenten ofertes alternades al llarg d'un període de temps eventualment infinit. Estudiem el procés de negociació ideat per Rubisntein (1982) | del seu article decisiu Perfect equilibrium in a bargaining model. En primer lloc, presentam detalladament aquest model. La suposició fonamental és que els jugadors són impacients i el resultat final proporciona condicions sota les quals el joc té un únic equilibri perfecte en subjocs. El resultat dona una caracterització d'aquest equilibri i mostra el fet que la negociació suposa uns costos per als agents (temps i diners). A més a més, introduïm una variació del model que va ser revisada alguns anys després (1988). Per fer-ho, s'utilitzen noves funcions d'utilitat per arribar a la mateixa conclusió del model original. Finalment, presentam una extensió del model de negociació a la guerra de desgast (Ponsati i Sákovics, 1995), mitjan cant jocs amb informació incompleta. Introdueixen l'efecte de la data límit.
Note: Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021 , Tutors: Xavier Jarque i Javier Martínez de Albéniz
URI: http://hdl.handle.net/2445/176605
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Francisca_Gaya_16809785(2).pdf622.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons