Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187867
Title: Amor i guerra en la veu de Safo: Estudi analític de la tradició oral i la consciència poètica en dos fragments de Safo
Author: Vilar Portillo, Amanda
Director/Tutor: Garrigasait, Raül, 1979-
Keywords: Poesia grega arcaica
Poesia lírica grega
Treballs de fi de grau
Archaic Greek poetry
Greek lyric poetry
Homer. Ilíada
Homer. Odissea
Safo
Bachelor's thesis
Issue Date: 17-Jun-2022
Abstract: [cat] La poesia lírica grega d’època arcaica s’emmarca en una societat que, tot i que s’hi ha introduït l’escriptura, és principalment oral. En el procés poètic l’escriptura no hi té un paper significatiu, i, a més, la seva representació és comunitària, duta a terme per a un auditori. La col·lectivitat a la qual va dirigida comparteix un marc cultural i literari constituït en gran part per l’èpica homèrica, molt present en la temàtica dels primers autors lírics, entre els quals destaca Safo. D’altra banda, als primers lírics se’ls atribueix l’inici de la consciència del Jo poètic i de l’autoria. Alhora, en Safo cal tenir també present el seu auditori, una comunitat restringida femenina. En aquest treball es realitza un estudi dels fragments 1 i 16 de Safo per tal d’identificar els elements tradicionals i culturals de la societat de la Grècia Arcaica presents en la seva obra, així com els trets de consciència poètica i d’una possible autoria, en relació amb el seu tractament de l’èpica d’Homer.
[eng] Archaic Greek lyric poetry is framed within a society that, although literacy has already been introduced in, is primarily oral. Writing does not take a significant part in poetic process, and, moreover, its performance is communal, executed for an audience. The collectivity to which addresses shares a communal and literary background mostly constituted by Homeric epic, highly present in the first lyric authors’ topics, among whom Sappho stands out. Furthermore, the beginning of poetic Ego and authorship is attributed to first lyric poets. In addition, we must take into consideration Sappho’s audience, a restricted feminine community. In this research we carry out a study of Sappho’s fragments 1 and 16 in order to identify the traditional and cultural elements of Archaic Greek society presents in her work, as also its poetic consciousness’s features and its possible authorship’s characteristics, in connection with her treatment of Homer’s epic.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Clàssica (Grec). Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Raül Garrigasait Colomés
URI: http://hdl.handle.net/2445/187867
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Clàssica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Amor i guerra en la veu de Safo-Vilar, Amanda.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons