Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34978
Title: Responsabilitat social de l'empresa a les pimes de Catalunya. Anàlisi del discurs empresarial, La
Author: Murillo Bonvehí, David
Director/Tutor: Ovejero Lucas, Félix
Keywords: Petita i mitjana empresa
Responsabilitat social de l'empresa
Cultura organitzativa
Catalunya
Small business
Social responsability of business
Corporate culture
Catalonia
Issue Date: 3-Jul-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els darrers anys, la responsabilitat social de l'empresa (RSE) ha passat a ocupar un lloc preeminent en les agendes econòmica, política i social. Dins el procés accelerat que ha envoltat el desenvolupament de la RSE, un dels trets més significatius ha estat l'ampliació del seu focus, per tal que no quedés reduïda a una qüestió pròpia de grans empreses cotitzades i abastés també les pimes. En aquest context, el focus d'atenció cap a la RSE per part dels mitjans de comunicació i, específicament, per part dels governs i de les administracions públiques, si bé no s'ha desplaçat de les grans empreses a les pimes, com a mínim sí que ha començat a ampliar el seu espectre per tal de donar cabuda a aquest importantíssim del món empresarial.La present tesi, realitzada com un compendi de cinc articles acadèmics a partir de diferents recerques de camp publicades en revistes acadèmiques, ens presenta el nivell de comprensió i interiorització del concepte de responsabilitat social (RSE) entre els directius i empresaris de pimes catalanes. La tesi apunta cap a la voluntat d'incrementar el seu capital social com l'objectiu darrera aquesta RSE. Una RSE que ve definida com un conjunt de pràctiques específiques adreçades fonamentalment cap els treballadors. Pràctiques, tanmateix, que abasten altres actuacions relacionades amb la resta d'agents que interactuen amb la companyia. El text subratlla igualment les diferències d'aproximació cap a la RSE entre les empreses de dimensió més petita i les més grans. No és aquí una gestió encoberta del risc, ni el desig de legitimació social, ni tant sols una voluntat de fer màrqueting encobert el que acosta les pimes cap a la RSE. Sobresurt, per damunt de tot, una manera d'incrementar i intensificar les relacions amb els les parts d'interès, els stakeholders, amb l'eventualitat d'aconseguir-ne beneficis competitius en el futur. Aquest lligam entre la voluntat d'actuar de manera socialment conscient i l'interès inherent de buscar avantatges competititius ens permet parlar d'una RSE que s'expressa abans com una manera d'estar en el merct,. Una cultura d'empresa que s'enfoca cap a un model de gestió que, com diversos autors sostenen, s'expressa sota l'etiqueta de competitivitat responsable i sostenible.Finalment, la tesi subratlla igualment el paper de les administracions públiques en l'esforç per acostar la RSE a les pimes i dóna unes claus explicatives per començar a entendre quin pot ser el paper d'aquesta en la difusió i promoció d'un model de competitivitat que incorpori elements de RSE. Unes pautes que passaran per clarificar el llenguatge emprat, acostar-lo als paràmetres utilitzats pels petits i mitjans empresaris, i vinculat de manera fonamental al seu model global de negoci.
[eng] THESIS SUMMARY IN ENGLISH:This thesis, in the form of a compendium of five academic articles based on field research published in academic journals, presents the level of understanding and familiarisation with the concept of social responsibility (CSR) among Catalan SME managers and employers. The thesis focuses on the aim to increase net worth as being the goal behind this concept of CSR, which is defined as a series of specific practices basically addressed to employees. These are practices, however, which affect actions related with the other agents who also interact with the company.The text highlights the differences in smaller and larger companies' approaches to CSR. It is not concealed risk management, nor the desire for social legitimation, nor is it merely an attempt at concealed marketing that draws SMEs to CSR. Above all, it is a way of increasing and intensifying relationships with the interested parties - stakeholders - with the possibility of achieving competitive benefits in the future. This link between the desire to act in a socially aware manner and the inherent interest of searching for competitive advantages allows us to speak about CSR expressed as a way of being in the market. It is a corporate culture focused towards a management model, which, as put forward by several authors, falls under the label of responsible and sustainable competitiveness.Finally, the thesis also highlights the role of public administrations in the effort to bring CSR closer to SMEs. It also provides some explanatory keys with which to begin to understand CSR's possible role in the dissemination and promotion of a competitiveness model incorporating elements of CSR. Some guidelines have been included to clarify the language used, bringing it closer in line with the parameters used by small and medium-sized employers, and fundamentally linking it to their global business model.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34978
ISBN: 9788469157718
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciencies Socials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.DMB_1de4.pdf79.81 kBAdobe PDFView/Open
02.DMB_2de4.pdf177.31 kBAdobe PDFView/Open
03.DMB_3de4.pdf235 kBAdobe PDFView/Open
04.DMB_4de4.pdf85.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.