Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35589
Title: La Irrupció de les avantguardes a Sabadell (1939-1959)
Author: Lozano Moya, Rosendo
Director/Tutor: Cirlot, Lourdes
Keywords: Art modern
Art contemporani
Avantguarda (Estètica)
Sabadell (Catalunya)
Art, Modern
Art, Modern -- 20th century
Avant-garde (Aesthetics)
Segle XX
Sabadell (Spain)
Issue Date: 26-Feb-2003
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els estudis generals realitzats sobre la història de l'art català encara no han profunditzat en la història de l'art local. L'apropament a "quan" i " com" van arribar les avantguardes del Segle XX a Sabadell són una forma de contribuir en aquest camp. Es constata l'absència i dificultat en l'arribada i consolidació de les considerades Primeres Avantguardes. D'altra banda, la Guerra Civil, el 1936-1939, va suposar un tall per a les incipients iniciatives que s'anaven generant els anys trenta. La dictadura va condemnar definitivament tot intent renovador en favor de les tendències naturalistes més acadèmiques i conservadores en el món artístic. Els intents de crear un art franquista, si bé no van consolidar una proposta estètica i estilística, sí van incidir en determinades obres i en l'ambient artístic, carregat de censura i ús polític de l'art com a propaganda del règim. L'arribada de les segones avantguardes, a finals dels anys quaranta i principis dels cinquanta, suposa en el fons per a la ciutat l'arribada de la renovació avantguardista, sense haver de passar evolutivament per les primeres. En contra de la potenciació a les avantguardes, concretament de l'informalisme, que se suposa realitzava per interessos polítics el règim franquista, els artistes que militaven en aquestes tendències a la ciutat van haver de lluitar molt en contra d'un ambient conservador i antiavantguardista. La renovació dels llenguatges plàstics a la ciutat la va dur a terme un petit nombre d'artistes, dotze o tretze, en un panorama amb més de 200 artistes. Una aposta molt valenta i determinant perquè l'avantguarda arribés, se'n conegués i se'n parlés d'ella, més encara si es té en compte que no van aconseguir vendes ni un mercat estable. La situació artística, junt amb el context social i polític, dibuixen un moment d'arribada de les avantguardes en el qual són inseparables els termes "avantguarda - franquisme - art local" desenvolupant un gran paper en la consolidació d'un nou art a Catalunya. Aquesta visió dóna un paper rellevant a les necessàries aportacions d'una història de l'art local encara per consolidar.
[eng] The over all research carried out on the history of Catalan art has not gone into the history of local art. The approach to the "when" and "how" the avant-gardes of the 20th. century reached Sabadell are one way of contributing to this field. The absence and difficulty of the arrival and consolidation of those considered the first vanguards is verified. Furthermore the Civil War -1936/1939- caused a cut in the incipid initiatives that were being generated in the thirties. The dictatorship completely condemned any attempt at renovation, but favoured the more academic and conservative naturalist tendencies in the artistic world. The attempts at creativity plus a franquist art, although an esthetical and stylistic proposition was not consolidated, did make an impact on certain works and on the artistic environment, which was changed with censorship and political use of art as propaganda for the regim. The arrival of the Vanguards in the late forties, early fifties, basically, presumed for the town the arrival of the vanguardist renovation, without having to go through the phases of evolution as the firsts vanguards had done. Instead of promoting the vanguard, particularly the formalism, pressumably carried out in the interest of the franquist regime, the town's artists who were kind on these tendencies had to fight hard against a conservative and anti-vanguardist environment. The renovation of the plastic languages in the town were carried out by a small group of artists, no more than twelve or thirteen, out of a panorama of over two hundred artists, a very brave bet which was decisive for the vanguardia to arrive, to become known and talked about, even more so when one takes into account that they did not make any sales or establish a stable market. The artistic situation, together with the social and political context demonstrates the moment of the arrival of the vanguards in which the terms "vanguard"- "franquism"- "local art" are inseparable, developing an important role in the consolidation of a new art in Catalonia. This approach to the subject gives a relevant role to the necessary contributions to a history of local art yet to be consolidated.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35589
ISBN: 8468931985
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0.Index_Introduccio.pdf156.23 kBAdobe PDFView/Open
1.Capitol1.pdf317.71 kBAdobe PDFView/Open
2.Capitol2.pdf279.87 kBAdobe PDFView/Open
3.Capitol3.pdf436.99 kBAdobe PDFView/Open
4.Capitol4.pdf651.64 kBAdobe PDFView/Open
5.Capitol5.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
6.Capitol6.pdf498.76 kBAdobe PDFView/Open
7.Cap7Conclusions.pdf132.07 kBAdobe PDFView/Open
8.Bibliografia.pdf299.42 kBAdobe PDFView/Open
9.Fonts.pdf152.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.