Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41485
Title: Tocant l'experiència de la relació educativa amb dones immigrades. Una recerca narrativa
Author: Caramés Boada, Marta
Director/Tutor: Arnaus i Morral, Remei
Keywords: Relació educativa
Educació de persones adultes
Recerca narrativa
Universitat
Dones
Immigració
Escriure l'experiència
Educació social
Issue Date: 3-Dec-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El treball de recerca d'aquesta Tesi es centra en investigar com té lloc la pràctica de la relació educativa amb dones immigrades en l'ofici d'Educador/es socials. Dins l'àmbit de l'educació de persones adultes, i específicament amb dones immigrades, la recerca busca aprofundir en algunes qüestions que es posen en joc en els processos d'ensenyament i aprenentatge d'una nova llengua. Algunes de les preguntes que inicien aquesta recerca narrativa són: Què es posa en joc en la relació educativa en espais d'ensenyament i aprenentatge entre adultes? Quins fils de sentit i significat travessen la relació i afecten la pràctica educativa? Què passa en la relació educativa quan una educadora-catalana, occidental, universitària ensenya a llegir i a escriure a una dona del camp del nord del Marroc o de Gàmbia o del Senegal? Quins sabers i no sabers es posen en joc en aquesta relació educativa? Com acompanyem els educadors/es en aquest aprenentatge de la llengua? Com es posa en joc la relació entre nosaltres en aquest procés d'aprenentatge? Com i des d'on mirem les educadores i educadors a algunes dones immigrades? Com es mou la relació entre nosaltres? Com portar aquestes preguntes a les aules universitàries? En aquesta recerca de comprensió, he partit de la pròpia experiència de la pràctica de relació educativa per començar a reflexionar sobre el sentit de ser educadora social amb dones immigrades. Sentit que he indagat, també, des de les preguntes per la comprensió per l'ofici que neixen a les aules de la Universitat, en la formació de futurs educadors/es socials. Al costat de les preguntes que em varen suscitar el sentit de ser educadora en van néixer de noves cercant el sentit del propi mètode, preguntes com ara: Com acostar-me a la comprensió d'aquesta relació educativa? Com podria indagar l'experiència de la relació educativa? És possible posar-hi paraules? És possible escriure-la? Per fer aquest recorregut he cercat la investigació narrativa com a forma de caminar. La recerca narrativa permet acostar-nos a comprendre l'experiència de forma àmplia, tot acollint la complexitat de la relació educativa amb les seves diferents dimensions. Per això, l'escriptura narrativa m'ha permès "tocar" una part de l'experiència i poder-la mostrar cercant compartir aquesta complexitat. La tesi s'estrcutura en quatre parts. La Primera Part : Apropar-se a l'experiència. La relació educativa amb dones Immigrades És una aproximació a l'experiència des de la qual parteixo on presento el context i les protagonistes; així com també el sentit d'investigar i el punt de partida de la recerca. En aquest apartat aprofundeixo en el context institucional, en la mirada disciplinar en relació a l'Educació Social, els processos migratoris, el sentit dels espais d'acollida, el procés d'ensenyament de la llengua i la pràctica de l'acompanyament com educadores socials amb persones immigrades. En la Segona part, dedicada a la metodologia d'investigació que porta per títol: "Amb les pròpies mans". El relat d'un recorregut singular tocant l'experiència. Explico des d'on i com neix el fil central de la recerca: "la relació educativa", i el procés. Des de l'anàlisi d'interpretació de les dades al procés i sentit de l'escriptura narrativa. A la Tercera part: Tres camins per pensar la relació educativa, desplego en tres capítols els tres eixos principals que emergeixen del fil central de la recerca i que són: La pregunta per la llibertat, El Temps en la relació educativa i Acompanyar un tros del camí de vida: Una mirada des de l'amor i el dolor en la relació educativa. La Quarta part titulada Conclusions, inconclusions i propostes és on aporto una articulació i encreuament entre els tres eixos de recerca per apropar-nos a la comprensió de la relació educativa. A partir de la qual s'obren nous camins, noves propostes, deixant a la mà dels lectors la possibilitat de deixar-se tocar per explorar el sentit de la pròpia experiencia de la relació educativa.
[eng] "IN TOUCHING THE EXPERIENCE OF THE EDUCATIVE RELATIONSHIP WITH IMMIGRANT WOMEN. A NARRATIVE RESEARCH". BY: Marta Caramés Boada. TEXT: The aim of this Thesis research is to study the manner the social educator handles her/his relationship with immigrant women. Within the field of adult education, and more specifically immigrant women, this research aims at deepening on the knowledge of some issues that take place during the teaching and learning processes of a new language. Some of these issues that initiate this narrative research are: What does it take place in the education relationship during the teaching and learning amongst adult women? What sort of links of sense and meaning go across the relationship and affect the educative practice? What happens in the educative relationship when a Catalan, occidental educator with a university degree teaches to read and write a woman from the northern fields of Morocco, Gambia or Senegal? What kind of knoweldges and lack of knowledges play a part in this educative relationship? How do we, educators, go along in this learning of the language? How does the relationship amongst us start in this learning process? How and from where do we educators look at some immigrant women? How does our relationship move? How to bring these questions to the university classes? In this research of understanding, I have started from my own experience in the practice of the educational relationship to start thinking about the sense of being a social educator with immigrant women. Sense that I have searched also from the questions to understand the job that are raised at the University, during the generation of future social educators. Next to the questions that raised my sense as an educator, other new ones were born when searching the sense of the method, questions such as: how to approach the comprehension of this educational relationship? Is it possible to bring it into words? Is it possible to write it? To perform this journey I have searched the narrative research as a research path. Narrative research allows us to come near the understanding of the experience as a broad form, welcoming the complexity of the educational research with its different dimensions. This is the reason why narrative writing has allowed me to "touch" a part of the experience and to be able to show it seeking to share this complexity.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41485
ISBN: 9788469293379
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica i Organització Educativa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MCB_TESI.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.