Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41825
Title: Estudi d'algunes ferrites hexagonals uniaxials
Author: Isalgué Buxeda, Antoni
Director: Tejada Palacios, Javier
Keywords: Espectroscòpia Mössbauer
Difracció de neutrons i de raigs X
Anisotropia magnetocristal.lina
Materials magnètics
Ferrites hexagonals
Física de l'estat sòlid
Issue Date: 4-Jun-1984
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] S'ha obtingut la comprensió dels fenòmens donant lloc a l'ordenament magnètic i l'anisotropia magnetocristal.lina de ferrites hexagonals uniaxials. S'han realitzat mesures de difracció de raigs X i de neutrons (per afinar l'estructura i l'ordenament magnètic), mesures magnètiques en funció de la temperatura (permetent determinar imantació a saturació amb la llei d'aproximació a la saturació, i anisotropia magnetocristal.lina per detecció del punt singular), i mesures d'espectroscòpia Mössbauer (per determinar el comportament del Fe3+ en diferents llocs de l'estructura). Per la ferrita tipus M BaFe12O19, les dades estructurals han permès realitzar el càlcul de les interaccions dipolars entre els spins dels ions, justificant l'anisotropia magnetocristal.lina a baixa temperatura. S'han obtingut les interaccions d'intercanvi entre els Fe3+ de dades d'espectroscòpia Mössbauer en funció de la temperatura, que justifiquen el comportament magnètic en funció de la temperatura. Els resultats permeten explicar el comportament del LaZnFe11O19 i de la família SrFe12-xCrxO19 per x menor que 8. Les propietats de l'estructura R BaMn2Fe4O11 són coherents amb les de l'estructura M.
[spa] Se ha obtenido la comprensión de los fenómenos dando lugar al ordenamiento magnético y la anisotropía magnetocristalina en ferritas hexagonales uniaxiales. Se han realizado medidas de difracción de rayos X y de neutrones (para afinar la estructura y el ordenamiento magnético), medidas magnéticas en función de la temperatura (permitiendo determinar imanación a saturación por medio de la ley de aproximación a la saturación, y anisotropía magnetocristalina por detección del punto singular), y medidas de espectroscopia Mössbauer (para determinar el comportamiento del Fe3+ en diferentes posiciones de la estructura). Para la ferrita tipo M BaFe12O19, los datos estructurales han permitido realizar el cálculo de las interacciones dipolares entre los spines de los iones, justificando la anisotropía magnetocristalina a baja temperatura. Se han obtenido las interacciones de intercambio entre los Fe3+ a partir de datos de espectroscopia Mössbauer en función de la temperatura, que justifican el comportamiento magnético en función de la temperatura. Los resultados permiten explicar el comportamiento del LaZnFe11O19 y de la serie SrFe12-xCrxO19 para x menor que 8. Las propiedades de la estructura R BaMn2Fe4O11 son coherentes con las de la estructura M.
[eng] The aim has been the understanding of phenomena giving rise to the magnetic ordering and magnetocrystalline anisotropy in uniaxial hexaferrites. Measurements of X-ray and neutron diffraction (to refine structure and magnetic ordering), magnetization as function of temperature (to obtain magnetization to saturation with the law of approach to saturation, and magnetocristalline anisotropy with the singular point detection), and Mössbauer spectroscopy (to determine the behaviour of Fe3+ in different places of structure), have been done. For the M ferrite BaFe12O19, structural data has allowed the computation of dipolar interactions among ionic spins, justifying magnetocrystalline anisotropy at low temperatures. Exchange interactions among Fe3+ have been obtained from Mössbauer data as function of temperature, explaining the magnetic behaviour as function of temperature. The results explain the behaviour of LaZnFe11O19 and the series SrFe12-xCrxO19 for x less than 8. The properties of the R-structure BaMn2Fe4O11 are coherent with the properties of the M structure..
URI: http://hdl.handle.net/2445/41825
ISBN: 9788469238387
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Física Fonamental

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.AIB_PREVI.pdf419.36 kBAdobe PDFView/Open
01.AIB_INTRODUCCIO.pdf263.93 kBAdobe PDFView/Open
02.AIB_CAPITOL_1.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
03.AIB_CAPITOL_2.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
04.AIB_CAPITOL_3.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open
05.AIB_CAPITOL_4.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
06.AIB_CAPITOL_5.pdf3.78 MBAdobe PDFView/Open
07.AIB_CONCLUSIONS.pdf260.21 kBAdobe PDFView/Open
08.AIB_ANNEX_1.pdf836.77 kBAdobe PDFView/Open
09.AIB_ANNEX_2.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
10.AIB_ANNEX_3.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.