Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42009
Title: El retorn al centre de la ciutat. La reestructuració del Raval entre la renovació i la gentrificació
Author: Martínez Rigol, Sergi
Director: Carreras i Verdaguer, Carles, 1948-
Keywords: Rehabilitació urbana
Rehabilitación urbana
Urban renewal
Geografia social
Geografía social
Social geography
Condicions socials
Condiciones sociales
Social conditions
Raval (Barcelona, Catalunya: Sector)
Issue Date: 5-Jul-2000
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La gentrificació dels centres urbans degradats és un dels aspectes més visibles de les transformacions que s'estan donant en les ciutats contemporànies. La mobilitat del capital en el medi construït i els canvis en l'estructura i el mercat laboral, fruit del procés de reestructuració econòmica iniciat a mitjans dels anys setanta, s'apunten com aquelles causes estructurals que poden explicar el procés de gentrificació. Peró per altra banda, es considera que els individus que decideixen anar a viure als centres urbans també formen part de l'explicació i tenen un paper destacat tant en la reconstrucció social del barri que invadeixen, com en el procés econòmic de revalorització. En el cas d'estudi del barri del Raval de Barcelona, en el marc concret de la reestructuració econòmica, social i urbana de la metròpoli barcelonina, s'analitza com la formació urbana i social del barri justifiquen l'aplicació d'una política urbana liderada pel govern municipal i orientada a la rehabilitació integral, que es converteix en l'impuls al retorn al centre tant del capital com dels nous habitants. L'anàlisi de dades demogràfiques extretes de fonts censals i padronals, així com sobretot la utilització d'entrevistes a nous residents del barri, mostren l'existència del procés de gentrificació al Raval. Aquest es troba en el seu estadi inicial, essent doncs un procés encara en marxa, i en el que el paper dels gentrificadors és reconegut com molt més cultural, a partir de la desmitificació del Raval, que no pas econòmic, buscant la revalorització dels seus habitatges.
[eng] The gentrification of the downgraded urban centres is one of the most visible aspects of the transformations of the contemporary cities. Mobility of capital on the built environment and also changes in the working structure and labour markets, caused by the economic restructuring started in the seventies, are seen as the structural causes that could explain the process of gentrification. But by the other side, the individuals that decide to go to live in the urban cores of the cities have and important role in changing the social character of the neighbourhoods that they invade, and also in the economic process of revalorization. In the case study of the Barcelona's neighbourhood named "Raval", framed in the context of the economic, urban and social restructuring of the metropolis of Barcelona, the urban and social production of the neighbourhood are analysed as the cause of the implementation of an urban policy, leadership by the local government and oriented through the integral rehabilitation of the district, that is considered as the impulse of the back to the city movement of capital and people. The analysis of demographic data from the census sources, and above all the use of interviews with new residents of the neighbourhood, shows the Raval's process of gentrification. This process is at the initial stage, so it's still going on, and the role of the gentrifiers is recognized as more cultural, producing a debunk of the neigbourhood, than economic, looking for !he revalorization of their properties.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42009
ISBN: 978-84-694-5175-5
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Geografia Humana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.SMR_11de11.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open
10.SMR_10de11.pdf9.42 MBAdobe PDFView/Open
09.SMR_9de11.pdf10.02 MBAdobe PDFView/Open
08.SMR_8de11.pdf6.14 MBAdobe PDFView/Open
07.SMR_7de11.pdf10.15 MBAdobe PDFView/Open
06.SMR_6de11.pdf9.79 MBAdobe PDFView/Open
05.SMR_5de11.pdf10.04 MBAdobe PDFView/Open
04.SMR_4de11.pdf9.63 MBAdobe PDFView/Open
03.SMR_3de11.pdf8.96 MBAdobe PDFView/Open
02.SMR_2de11.pdf9.7 MBAdobe PDFView/Open
01.SMR_1de11.pdf8.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.