Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42500
Title: Mecanismes d'acció de l'oleat d'estrona: Efectes a curt termini sobre el teixit adipós blanc
Author: Salas Mani, Anna
Director: Esteve Ràfols, Montserrat
Remesar Betlloch, Xavier
Keywords: Pes corporal
Oleat d'estrona
Massa grassa
Issue Date: 7-Nov-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'oleat d'estrona administrada oralment produeix una reducció del pes corporal deguda principalment a la pèrdua de massa grassa de l'organisme. En aquest treball ens hem centrat en estudiar els efectes del tractament a curt termini amb oleat d'estrona per tal de conèixer quins mecanismes d'acció estan implicats en els seus efectes reductors del pes corporal. Es van iniciar els estudis amb models in vitro, però la presència d'una espècie enzimàtica amb forta activitat sobre la molècula de treball impedeix continuar la línia de treball. Els models in vivo van permetre afirmar que l'oleat d'estrona duu a terme els seus efectes sobre el pes corporal i el metabolisme per vies diferents de les activades com a conseqüència d'una restricció energètica de la ingesta. D'altra banda es va determinar que l'efecte més primerenc del tractament a curt termini amb oleat d'estrona era la reducció dels nivells de colesterol plasmàtic a patir de les 6 hores de l'administració de la primera dosi oral. Aquesta davallada es deguda bàsicament a un increment del recanvi de colesterol esterificat, conseqüència d'un transport lipoproteic accelerat. El teixit adipós blanc experimenta una reducció del nombre cel·lular degut, en part, a un increment de la via apoptòtica en resposta al tractament, que varia la seva via d'activació en funció de la localització adiposa. Finalment es van realitzar estudis d'expressió gènica en teixit adipós mitjançant la tècnica del arrays de DNA. L'anàlisi de les dades obtingudes indicava diferències significatives pel que fa l'expressió de diversos factors implicats en l'extracció d'àcids grassos de les lipoproteïnes (reducció de l'expressió de LPL), en el transport d'àcids grassos (reducció de FABP4 i FATP1), en generar àcids grassos de nova síntesi (reducció de l'ACC i FAS) i en la mobilització de reserves lipídiques i oxidació dels àcids grassos (reducció expressió d'HSL i CPT1b), estant el procés global controlat per factors reguladors com TNFα.
[eng] Oral oleoyl estrone treatment induces body weight loss mainly due to fat pad waste. In this work, we focused on the study of short term effects of oleoyl estrone in order to elucidate the main mechanisms involving their weight reduction effects. Initially, in vitro models were used, but the presence of an enzymatic activity affecting our study molecule made it difficult to follow this particular path. In vivo models allowed us to determine that oleoyl estrone directly affects body weight by other ways rather than those used by food restriction. Moreover, it was observed that a decrease on plasmatic cholesterol levels was the first metabolic effect detected on treated animals, just from the very 6 hours after the initial oral dose. Decrease on cholesterol levels could be explained by an increased cholesteryl-ester turnover, essentially as a consequence of accelerated lipoprotein handling. Furthermore, adipose tissue reduces their cellular number on treated animals, in part, by the activation of apoptotic mechanisms through different pathways depending on the adipose pad location. Finally, we studied gene expression in adipose tissue by DNA arrays. The analysis of the results showed significant statistical differences on the expression rates of some genes related to the extraction of fatty acids from lipoproteins (reduced expression of LPL), fatty acid transport (reduction FATP1, FABP4), on generating new synthesized fatty acids (reduced FAS and ACC) and the mobilization of lipidic stores and fatty acid oxidation (reduced HSL and CPT1b), being all the process controlled by some regulatory factors (TNFα).
URI: http://hdl.handle.net/2445/42500
ISBN: 9788469086445
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Nutrició i Bromatologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASM_TESI.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.