Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43098
Title: El factor variabilitat a les constàncies i configuracions perceptives. Aportacions experimentals
Author: Ventura i Vall-llovera, Carles
Director: Roca i Balasch, Josep
Keywords: Rendiment esportiu
Variabilitat
Factors psicològics
Percepció
Issue Date: 25-Jun-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] A partir del model teòric de la psicologia funcional proposat per Roca (2006) es pretén desenvolupar, experimentalment, el factor Variabilitat dins l'àmbit de la percepció i, alhora, estudiar els seus efectes en la seva interacció amb d'altres factors o variables psicològiques, com els de Generalització, Pràctica i Contigüitat. En primer lloc, la tesi se centra a fer una revisió bibliogràfica i conceptual dels diferents plantejaments teòrics, dins de la dimensió perceptivo-motriu, que fan ús del concepte Variabilitat. Seguidament, i adoptant el model psicològic funcional com a base teòrica de la tesi, que entén la Variabilitat com un factor o variable de camp psicològic, es fa una exposició als conceptes de constància perceptiva, de configuració perceptiva, als paràmetres temporal, modal i témporo-modal i, per últim, dels factors de camp psicològics, especialment el de Variabilitat, proposant parlar d'oscil·lació quan hi ha Variabilitat a les constàncies perceptives i d'erratisme quan existeix Variabilitat a les configuracions perceptives. La segona part de la tesi, marc experimental, es descriuen els diversos experiments realitzats sobre el factor Variabilitat en els dos nivells funcionals de constància i configuració perceptiva i en les tres paràmetres de temps, mode i temps-mode. Els resultats obtinguts de l'anàlisi estadística, en el conjunt d'investigacions, mostren una disminució en l'ajust perceptiu, independentment del nivell funcional i paràmetre, com major és el grau de Variabilitat (oscil·lació-erratisme). Alhora, s'exposen els resultats obtinguts en la interacció de l'esmentat factor amb d'altres variables de camp psicològic. Per últim s'extreuen unes conclusions, una discussió general de l'estudi i es plantegen possibles línies de recerca en el futur. A la vegada es presenta el possible interès bàsic i aplicat del mateix. Per una banda en el camp de la psicologia i especialment en la dimensió quantitativa de la funcionalitat perceptiva, i per altra, al món de l'esport, presentant les possibles fonts o determinants de la Variabilitat (físiques, atmosfèriques i/o fisiològiques) que poden afectar el rendiment esportiu.
[eng] From the theoretical functional psychology model proposed by Roca (2006), the thesis aims to develop, experimentally, Variability factor within the field of perception, and also studies its effects in relation to other psychological factors or variables, such as Generalization, Practice and Contiguity. First, the thesis focuses on a literature review of different conceptual and theoretical approaches within the perceptual motor learning dimension using the concept of Variability. Then, adopting the functional psychological model as theoretical basis of the thesis, which includes the Variability as a psychological factor or variable, exposure the concepts of perceptual constancy, perceptual configuration, the temporal, modal and temporo-modal parameters and, finally, all psychological factors of the theoretical model, especially Variability, proposing the concept of oscillation when there is Variability at the perceptual constancies and erraticism when there is Variability in perceptual configurations. The second part of the thesis, the experimental framework, describes several experiments with the Variability factor in the two functional levels of constancies and configurations and in the three parameters of time, mode and time-mode. In all the researches the results of statistical analysis, show a decrease in perceptual adjustment, without taking the functional level and parameter into account, as higher the degree of variability (oscillation or erraticisme). Moreover, the results are present in the interaction of the factor mentioned above with other psychological variables. Finally, the thesis expounds some conclusions, a general discussion of the study and possible areas for further researches. At the same time, it presents the possible basic and applied interests. On the one hand, in psychology, especially in the quantitative dimension of functional perception, and on the other hand, in sport, it presents the potential sources of variability (physical, atmospheric and/or physiological) affecting athletic performance.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43098
ISBN: 9788469381649
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVV_TESI.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.