Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43657
Title: (Uncontrolled) Aggregate shocks or vertical tax interdependence? Evidende from gasoline and cigarettes [WP-ERE]
Author: Esteller Moré, Alejandro
Rizzo, Leonzio
Keywords: Impostos
Relacions fiscals intergovernamentals
Consum (Economia)
Funcions de variables complexes
Taxation
Intergovernmental fiscal relations
Consumption (Economics)
Functions of complex variables
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Abstract: [cat] Besley i Rosen -1998- van ser els primers autors en estimar empíricament la rellevància de les externalitats impositives verticals. Aquests autors varen fer-ho per al cas dels impostos sobre la benzina i el tabac, en concret, per al cas dels EEUU. Ara bé, no varen tenir en compte les diferències en el nivell de vida entre Estats: àrees amb un nivell elevat paguen menys en termes reals que àrees amb un nivell de vida baix, doncs l'impost unitari sobre la benzina o sobre el tabac no difereix d'acord amb l'Estat on l'impost s'aplica. En conseqüència, proposem que la competència impositiva vertical sigui estimada deflactant totes les variables monetàries utilitzant l'anomenat "House Price Index (HPI)", el qual està disponible al nivell dels Estats. Això genera una variable impositiva federal expressada en termes reals i que presenta variació entre Estats. Aquesta estratègia empírica ens permet diferenciar entre la interdependència vertical entre els tipus impositius federals i els estatals de shocks agregats al llarg del temps, utilitzant dades per als EEUU durant el període 1975 a 2006 per a benzina i tabac. Trobem una nivell significatiu de competència impositiva horitzontal, la qual és més elevada en el cas del tabac, però en cap cas reacció impositiva vertical. Els resultats són robustos al període analitzat.
[eng] Besley and Rosen -1998- were the first authors to empirically estimate the presence of vertical tax externalities. They tested it on gasoline and tobacco unitary taxes. However, they did not take into account the difference in cost of living across states: high cost areas pay less in real terms than low cost areas, since the nominal unit tax on cigarettes and gasoline does not differ according to the state in which it is applied. Consequently, we propose that vertical tax competition can be estimated by deflating all financial variables using the House Price Index (HPI), which is disaggregated by states. This produces a federal tax variable that is expressed in real terms and shows crosssectional variation. This empirical strategy enabled us to disentangle the vertical interdependence between state and federal tax rates from aggregate shocks over time, using US data from 1975 to 2006 on gasoline and tobacco. We found significant horizontal tax competition, which was higher for cigarettes, but no vertical tax reaction. The results were robust to the period analyzed.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09233.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/233
URI: http://hdl.handle.net/2445/43657
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-233_EstellerMore.pdf297.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons