Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66923
Title: L'artista com a facilitador en els processos de participació ciutadana: el cas Baró de Viver a Barcelona
Author: Salas, Xavier, 1971-
Director/Tutor: Remesar, Antoni
Vidal i Moranta, Tomeu
Keywords: Art públic
Espais públics
Disseny urbà
Participació ciutadana
Public art
Public spaces
Urban design
Citizen participation
Issue Date: 15-Sep-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi doctoral que presentem és fruit de la recerca que el grup CR Polis porta desenvolupant en els darrers anys en el camp de la participació ciutadana i el disseny d’espai i art públic. Més concretament s’analitzen els projectes participatius realitzats en els barris del Poblenou, Baró de Viver i Bon Pastor. Aquestes tres experiències ens han permès valorar fins quin punt es poden desenvolupar processos de participació ciutadana en els disseny d’espai i art públic, més enllà dels habituals modes de fer en que s’ha instal·lat la producció artística que reclama la participació i la implicació. Aquests projectes de participació ciutadana són definits com a processos d’empoderament de la ciutadania, com a processos creatius de capacitació de les persones per a prendre les seves prôpies decisions informades sobre l’espai públic i la seva forma. En els diferents processos participatius duts a terme en cada barri, hem pogut experimentar, en primera persona, amb diferents metodologies i eines per tal de que els veïns i veïnes concretessin propostes de disseny d’espai i art públic que posteriorment haurien de ser presentades i negociades amb les administracions públiques. Algunes d’aquestes tècniques són comunes en diferents disciplines com l’arquitectura/ l’urbanisme, el disseny o la psicologia social, que sovint hem reinterpretat, o quan això tampoc ha estat suficient, hem proposat nous instruments. L’abordatge multimètode/ caracteritzat per un ús flexible i oberta en l’aplicació, ens ha ajudat a superar els reptes plantejats, en cada moment. La complexitat i, a vegades, ambigüitat dels tres elements abordats: espai públic, art públic i participació ciutadana, ha permès experimentar aproximacions interdisciplinars per tal d’afrontar els projectes proposats. En ordre cronològic, el primer projecte, al Poblenou, s’enfocà cap els elements representatius i d’identitat de l’espai públic del barri, amenaçada pels grans plans urbanístics de la Barcelona dels primers anys del segle XXI, i en concret el 22@BCN, tal com ens deien els veïns i veïnes. El projecte va concloure abans d’entrar en la fase de disseny, però a través de tallers de participació es van poder analitzar i concretar aquells espais i elements urbans del Poblenou en que es sustenta la seva identitat. En el barri de Baró de Viver es donà l’oportunitat de posar en marxa diferents processos participatius per a totes les fases de la concreció d’una proposta de disseny d’espai públic0 des de la primera anàlisi del territori, fins a l’execució d’obra. Després de set anys de diversos processos participatius i diferents tipus de relació amb les autoritats públiques es varen inaugurar les dues primeres obres d’art públic del barri El Mural de la Memòria i l’Homenatge a les Cases Barates, un escultura commemorativa que culmina la nova rambla del barri, proposada i dissenyada entre els residents del barri, mitjançant els processos de participació facilitats per l’equip del CR Polis. Els resultats del projecte de Baró de Viver donaren lloc al projecte de Bon Pastor, a partir de la demanda d’un projecte per l’espai públic que recollís la memôria col·lectiva del barri. En aquest projecte s’han començat a fer els primers treballs participatius amb l’objectiu d’analitzar el territori i concretar la seva memôria col·lectiva per a proposar com i on expressar-la en l’espai públic. En conjunt els tres projectes ens han permès anar més enllà de la teoria, per proposar maneres concretes de desenvolupar projectes de disseny d’espai públic i, en concret, d’art públic. Més enllà dels debats envers el que és participar i les seves implicacions socials, la recerca que aquí es presenta s’enfoca a la qüestió del com es participa; i en concret com es participa en propostes de marcat caire estètic. L’objectiu no ha estat fer un recull de receptes tancades per a tots i per a qualsevol lloc, ja que això és anar en contra de les nostres maneres d’entendre la participació en el disseny urbà i art públic. L’objectiu ha estat, i és, experimentar el rol de l’artista com a facilitador de processos participatius i creatius en el disseny de propostes de disseny d’espai i art públic.
[eng] The doctoral thesis presented here is a result of the research carried out by the group CR Polis in the last years in the civic participation field, the space design and public art. More specifically, the participatory projects made in the districts Poblenou, Baró de Viver and Bon Pastor are analysed. These three experiences have let us value to what extent civic participatory processes in space and public art can be developed, beyond the usual ways in which the artistic production has been established that require participation and implication. These civic participatory projects are defined as citizens takeover processes and creative processes, that train people to take their own decisions about public space and its shape. We have been able to experiment first-hand several methodologies and tools in the different participatory processes carried out in each district. In this way, the neighbours were able to refine the proposals about space design and public art which would be presented and negotiated with the public administration afterwards. Some of these techniques are common in various disciplines such as architecture, urbanism, design or social psychology. We have often reinterpreted them and we have also proposed new instruments when it was not enough. The multi-task approach is characterized by an adaptable and flexible application, which has helped us to overcome all challenges that could appear. The complexity and sometimes also ambiguity of the three issues addressed: public space, public art and civic participatory, have let us experiment interdisciplinary approaches in order to face the proposed projects. In chronological order, the first project was in Poblenou district, and it was focused on representative elements and on the neighbourhood’s public space identity. This identity was threatened by the big planning projects for Barcelona city in the early years of the 21st century, especially by 22@BCN, as neighbours told us. This project finished before starting the designing phase, but Poblenou’s spaces and urbanistic elements which are a source of this neighbourhood’s identity. In Baró de Viver district, the opportunity of implementing several participatory processes for all phases in the specification of public space design proposal was given: from the first territory analysis, until the work realisation. After seven years in which there were several participatory processes and different types of relationships with public authorities, the first two public art works in the neighbourhood were unveiled: The Memory’s Wall and the Cheap Houses Tribute. They are commemorative sculptures that reach the new district’s boulevard, which was proposed and designed by the neighbours through the participatory processes provided by the CR Polis team. The result of Baró de Viver’s project led to Bon Pastor’s one, taking as origin the claim of a project for the public space that could take the collective memory of the neighbourhood. In this project, the first participatory works have started, taking the territory analysis and collective memory concretion as main aims, in order to propose how and where express it in the public space. On balance, these three projects have let us go beyond theory to propose concrete ways of public space design development and, specifically, public art. Beyond debates about what participation means and its social involvement, the present research focuses on how participating; specifically, it looks at how do people participate in proposal with a high aesthetic approach. The main objective has not been creating a combination of closed recipes for anyone and anywhere. This would mean working against our way of understanding the participation in urbanistic design and public art. Our aim has been and is experimenting the artist’s role as a facilitator in participatory and creative processes for proposals designs of public art and space design.
[spa] La tesis doctoral que presentamos es fruto de la búsqueda que el grupo CR Polis lleva desarrollando en los últimos años en el campo de la participación ciudadana y el diseño de espacio y arte público. Más concretamente se analizan los proyectos participativos realizados en los barrios del Poblenou, Baró de Viver y Bon Pastor. Estas tres experiencias nos han permitido valorar hasta qué punto se pueden desarrollar procesos de participación ciudadana en el diseño de espacio y arte público, más allá de los habituales modos de hacer en que se ha instalado la producción artística que reclama la participación y la implicación. Estos proyectos de participación ciudadana son definidos como procesos de apoderamiento de la ciudadanía, como procesos creativos de capacitación de las personas para tomar sus propias decisiones informadas sobre el espacio público y su forma. En los diferentes procesos participativos llevados a cabo en cada barrio hemos podido experimentar, en primera persona, con diferentes metodologías y herramientas para que los vecinos y vecinas concretaran propuestas de diseño de espacio y arte público que posteriormente tendrían que ser presentadas y negociadas con las administraciones públicas. Algunas de estas técnicas son comunes en diferentes disciplinas como la arquitectura, el urbanismo, el diseño o la psicología social, que a menudo hemos reinterpretado, o cuando esto tampoco ha sido suficiente, hemos propuesto nuevos instrumentos. El abordaje multimétodo, caracterizado por un uso flexible y abierto en la aplicación, nos ha ayudado a superar los retos planteados en cada momento. La complejidad y, a veces, ambigüedad de los tres elementos abordados: espacio público, arte público y participación ciudadana, ha permitido experimentar aproximaciones interdisciplinares con tal de afrontar los proyectos propuestos. Por orden cronológico, el primer proyecto, en el Poblenou, se enfocó hacia los elementos representativos y de identidad del espacio público del barrio amenazada por los grandes planes urbanísticos de la Barcelona de los primeros años del siglo XXI, y en concreto el 22@BCN, tal y como nos decían los vecinos y vecinas. El proyecto concluyó antes de entrar en la fase de diseño, pero a través de talleres de participación se pudieron analizar y concretar aquellos espacios y elementos urbanos del Poblenou en que se sustenta su identidad. En el barrio de Baró de Viver se dio la oportunidad de poner en marcha diferentes procesos participativos para todas las fases de la concreción de una propuesta de diseño de espacio público: desde el primer análisis del territorio, hasta la ejecución de obra. Después de siete años de diversos procesos participativos y de diferentes tipos de relación con las autoridades públicas se inauguraron las dos primeras obras de arte público del barrio: El Mural de la Memoria y el Homenaje de las Casas Baratas, una escultura conmemorativa que culmina la nueva rambla del barrio, propuesta y diseñada entre los residentes del barrio mediante los procesos de participación facilitados por el equipo de CR Polis. Los resultados del proyecto de Baró de Viver dieron lugar al proyecto de Bon Pastor, a partir de la demanda de un proyecto para el espacio público que recopilara la memoria colectiva del barrio. En este proyecto se han comenzado a hacer los primeros trabajos participativos con el objetivo de analizar el territorio y concretar su memoria colectiva para proponer como y donde expresarla en el espacio público. En conjunto los tres proyectos nos han permitido ir más allá de la teoría, por el hecho de proponer maneras concretas de desarrollar proyectos de diseño de espacio público y, en concreto, de arte público. Más allá de los debates hacia lo qué es participar y sus implicaciones sociales, la búsqueda que aquí se presenta se enfoca en la cuestión del cómo se participa; y concretamente como se participa en propuestas de marcado aire estético. El objetivo no ha sido hacer un compendio de recetas cerradas para todos y para cualquier sitio, ya que esto es ir en contra de nuestras maneras de entender la participación en el diseño urbano y arte público. El objetivo ha sido, y es, experimentar el rol del artista como facilitador de procesos participativos y creativos en el diseño de propuestas de diseño de espacio y arte público.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66923
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Escultura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XSR_TESI.pdf56.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons