Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1085
Title: Criteris generals per a les propostes de programes oficials de postgrau (POP). Aprovats pel Consell de Govern de 6-7-2006
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Tercer cicle d'ensenyament universitari
Estudis de postgrau
Espai Europeu d'Educació Superior
Universitat de Barcelona
Normes
Espai Europeu a la UB
Normatives i documents UB
Issue Date: 13-Feb-2007
Abstract: Els canvis normatius derivats del procés d'implantació de l'EEES impliquen la necessitat d'elaborar un mapa de postgraus oficials a la UB i d'ajustar-lo cada any a les nostres necessitats de programació. En aquest sentit, des de la nostra Universitat i des dels centres que en depenen, cada any hem de procedir a reflexionar respecte de la configuració dels programes oficials de postgrau (POPs), programar les seves necessitats i procedir a la desprogramació del seus programes de doctorat i dels títols de segon cicle o propis també reconvertits
URI: http://hdl.handle.net/2445/1085
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
criterisgeneralsPOPs.pdf23 p.211.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons