Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144342
Title: Tècniques i materials de reintegració per a receptaclesde vidre antic
Author: Zabala Caparrós, Carme
Director/Tutor: Martí Beltrán, Gonzalo
Keywords: Conservació i restauració
Vidre
Arqueologia
Treballs de fi de grau
Conservation and restoration
Glass
Archaeology
Bachelor's theses
Issue Date: 27-Jun-2019
Abstract: [cat] Aquest projecte pretén fer un recopilatori de les principals tècniques de reintegració en vidre arqueològic que s’han aplicat al llarg dels anys. A partir d’aquestes i un cop estudiades les principals alteracions del material, es plantegen un seguit d’assajos experimentals. En ells s’hi posen en pràctica alguns dels mètodes estudiats en la bibliografia disponible, amb la intenció de comprovar el comportament dels productes utilitzats i els obstacles que presenta cada un dels processos. El vidre és un material d’una fragilitat elevada per la qual cosa avui en dia representa una part mínima dins el patrimoni;per aquesta raó, en aquest treball es facilitaran els aspectes de la reintegració volumètrica i cromàtica en el camp de la conservació-restauració per ajudar que aquests objectes tinguin més protagonisme a l’hora d’aportar informació del passat.
[eng] This project aims to make a compilation of the main techniques of reintegration in archaeological glass that havebeen carried out over the years. From these and once the main alterations of the material have been studied, a series of experimental tests arise. They put into practice various of the methods studied in the available bibliography, with the intention of verifying the behavior of the products used and the obstacles presented by each of the processes. The glass is a material of a high fragility for which thing nowadays represents a minimum part within the heritage. Therefore, in this work the aspects of volumetric and chromatic reintegration in the field of conservation-restoration will be facilitated in order to help these objects to play a more prominent role when it comes to providing information about the past.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Martí Beltrán, Gonzalo
URI: http://hdl.handle.net/2445/144342
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZabalaCaparros_363385_1819.pdf5.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons