Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145279
Title: Programa d’orientació professional per l’alumnat d’ESO
Author: Trillo Gamaza, Aïda
Director/Tutor: Cuesta, Sònia
Keywords: Orientació professional
Tutoria (Ensenyament)
Educació secundària
Treballs de fi de grau
Vocational guidance
Tutoring (Teaching)
Secondary education
Bachelor's theses
Issue Date: 2019
Abstract: [cat] L’orientació professional és un camp molt complex però alhora molt necessari per als joves que han de començar a prendre decisions importants a la seva vida. Per poder fer front a aquesta necessitat, s’ha dut a terme una recerca per comprovar com es realitza l’orientació professional a un centre d’educció secundària del municipi de Viladecans, a la província de Barcelona. A partir de realitzar la investigació i analitzar les necessitats dels alumnes, s’ha plantejat un programa per treballar l’orientació professional amb l’alumnat de tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. I, el moment escollit per dur a terme el programa han estat les sessions de tutoria. El programa s’ha elaborat tenint en compte las quatre àrees en les quals es divideix l’orientació professional, que són: l’autoconeixement, el coneixement de l’entorn educatiu i sociolaboral, la presa de decisions i el projecte vital i professional. A més, en aquest programa l’alumnat és el protagonista. Per aquest motiu, les diferents activitats que es proposen estan plantejades perquè, a través de la reflexió, l’alumnat es conegui millor, es prepari per a la presa de decisions de cara al futur i, en definitiva, que realitzi una primera proposta de decisió del seu itinerari formatiu.
[spa] La orientación profesional es un campo muy complejo, pero a la vez muy necesario para los jóvenes que han de comenzar a tomar decisiones importantes en su vida. Para poder hacer frente a esta necesidad, se ha llevado a cabo una investigación para comprobar cómo se realiza la orientación profesional en un centro de educación secundaria del municipio de Viladecans, en la provincia de Barcelona. A partir de realizar la investigación y analizar las necesidades de los alumnos, se ha planteado un programa para trabajar la orientación profesional con el alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Y, el momento escogido para llevar a cabo el programa han sido las sesiones de tutoría. El programa se ha elaborado teniendo en cuenta las cuatro áreas en las que se divide la orientación profesional, que son: el autoconocimiento, el conocimiento del entorno educativo y sociolaboral, la toma de decisiones y el proyecto vital y profesional. Además, en este programa el alumnado es el protagonista. Por este motivo, las diferentes actividades que se proponen están planteadas para que, a través de la reflexión, el alumnado se conozca mejor, se prepare para la toma de decisiones de cara al futuro y, en definitiva, que realice una primera propuesta de decisión de su itinerario formativo.
[eng] Vocational guidance is both a complex field and a necessary training for young students that have to start making important decisions about their lives. To provide an answer to this need, I have carried out a research in order to check how vocational orientation is normally performed in a secondary education school in the city of Viladecans, a city in the outskirt of Barcelona. Once the results have been collected and analysed, I have designed a vocational oriented programme which aim is to work together with young students in their third year of secondary compulsory education. It is meant to be dealt with during tutoring sessions. The programme has been designed taking into consideration the four areas in which vocational guidance is divided, which are: self-knowledge, knowledge of the educational and socio-occupational environments, decision-making, and the vital and professional project. Moreover, in this programme, students are the main protagonists. For this reason, the aim of the different activities is to allow students, through a self-reflexion process, to get to know themselves better, to prepare for their decision-making for the future and, ultimately, to make a first proposal to decide its training itinerary.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2018-2019, Tutora: Sònia Cuesta Garcia
URI: http://hdl.handle.net/2445/145279
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Trillo_Gamaza_Aida.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons