Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16062
Title: Análisis melódico del habla: protocolo para la automatización de la obtención de los datos de la curva estándar
Author: Mateo Ruiz, Miguel
Director/Tutor: Cantero Serena, Francisco José, 1964-
Keywords: Entonació (Fonètica)
Didàctica de la llengua
Treballs de fi de màster
Intonation (Phonetics)
Teaching language
Master's theses
Issue Date: 8-Feb-2011
Abstract: [cat]Aquest treball presenta una eina que permeti als investigadors l'estudi de fenòmens fònics relacionats amb el paràmetre de la freqüència fonamental dels sons (F0). S'ha fet en el marc del model Anàlisi Melòdic de la Parla, model i mètode que fem nostre pel posterior estudi de l'entonació de les varietats dialectals del espanyol. Aquest mètode pot ser utilitzat amb altre tipus de notacions prosòdiques. Presentem, doncs, el programa que hem desenvolupat en PRAAT ¿software de referència pel que fa a l'anàlisi acústica -, els resultats de la seva validació experimental(satisfactoris) i el protocol per poder utilitzar-lo. Aquesta automatització de l'extracció de dades tonals ha de permetre que els esforços dels investigadors es centrin en l'anàlisi, descripció e interpretació del fenomen entonatiu, facilitant doncs tant l'ensenyament com l'aprenentatge.
[spa]Este trabajo se centra en el desarrollo de una herramienta que facilite a los investigadores el estudio de fenómenos relacionados con la frecuencia fundamental de los sonidos (F0). Concebido en el marco del modelo Análisis Melódico del Habla, ya que es el modelo y método que adoptaremos para nuestro estudio de la entonación de las variedades dialectales del español, puede no obstante utilizarse con otro tipo de notaciones prosódicas. Presentamos, pues, el programa desarrollado en PRAAT ¿software de referencia en el análisis acústico-, los resultados de su validación experimental (satisfactorios) y el protocolo para su utilización. La automatización de la extracción de datos ha de permitir centrar los esfuerzos en el análisis, descripción e interpretación del fenómeno entonativo, facilitando de esta forma su enseñanza y aprendizaje.
[eng]This paper presents a tool that allows researchers to study phenomena related phonic parameter of the fundamental frequency of sounds (F0). Has been made under the model "Análisis Melódico del Habla", model and method we do for our subsequent study of the intonation of the dialects of Spanish. We present then the program developed in PRAAT - software reference for acoustic analysis - the results of its experimental validation (satisfactory) and the protocol to use the program accurately. The automation of data extraction must allow to focus on the analysis, description and interpretation of intonational phenomenon, thereby facilitating teaching and learning.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs 2009-2010, Director: Francisco José Cantero Serena
URI: http://hdl.handle.net/2445/16062
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateo_Trabajo_AMH_extracción_sin_CD.pdf3.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons