Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16162
Title: Llegir per escriure: la literatura en l'ensenyament aprenentatge de la llengua a l'ESO
Author: Padrosa i Culla, Helena
Director/Tutor: Bordons, Glòria
Keywords: Ensenyament de la literatura
Educació secundària
Comprensió de la lectura
Treballs de fi de màster
Teaching literature
Secondary education
Reading comprehension
Master's theses
Issue Date: 14-Feb-2011
Abstract: [cat] La preocupació pels dèficits de comprensió lectora evidenciats per l'informe PISA, la nova estructuració dels continguts de l'àmbit de llengües que demana el nou currículum d'ESO de 2007 i la inexistència de materials curriculars dissenyats d'acord amb aquest nou enfocament, ens ha portat a plantejar-nos l'objectiu general d'analitzar situacions d'aula que afavoreixin el desenvolupament de la comprensió lectora i veure fins a quin punt contribueixen al de la competència lingüística mitjançant l'experimentació de seqüències didàctiques que interrelacionin llengua i literatura amb alumnes de 3r d'ESO. La realitat dels alumnes amb què s'ha volgut treballar en aquesta línia ens ha obligat a readaptar els objectius i el plantejament inicial, però a través de quatre grups d'activitats que prenen com a eix el discurs literari, a banda d'ajudar-los a millorar les destreses relacionades amb la comprensió lectora, els ha portat a acceptar la lectura com a mitjà de coneixement en general i com un exercici que els estimula la imaginació i la capacitat d'observació, així com a valorar-la com un mitjà al seu abast d'expressió de sentiments i experiències d'altres o com un mirall dels seus.
[spa] La preocupación por los déficits de comprensión lectora evidenciados por el informe PISA, la nueva estructuración de los contenidos del ámbito de lenguas marcada por el nuevo currículo de ESO de 2007 y la inexistencia de materiales curriculares diseñados de acuerdo con este nuevo enfoque, nos ha llevado a plantearnos el objetivo general de analizar situaciones de aula que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora y ver hasta qué punto contribuyen al de la competencia lingüística mediante la experimentación de secuencias didácticas que interrelacionen lengua y literatura con alumnos de 3º de ESO. La realidad de los alumnos con los que se ha querido trabajar en esta línea nos ha obligado a readaptar los objetivos y el planteamiento inicial pero, a través de cuatro bloques de actividades que toman como eje el discurso literario, además de ayudarles a mejorar las destrezas relacionadas con la comprensión lectora, les ha llevado a aceptar la lectura como medio de conocimiento en general y como un ejercicio que les estimula la imaginación y la capacidad de observación, así como a valorarla como un medio a su alcance de expresión de sentimientos y experiencias de otros o como un espejo de los suyos propios.
[eng]Our worry about the reading comprehension deficiency shown by the PISA report, the new contents structure in the languages area requested in the new ESO curriculum and the lack of curricular material designed in accordance with this new approach, has led us to suggest the general aim of analyzing classroom situations that are favourable to the development of reading comprehension and realize to what extent these situations contribute to the development of the linguistics competence through the experimentation of didactics sequences which interrelate language and literature with students at 3r ESO. The reality of the students we have wanted to work with in this way, has obliged us to readjust the original objectives and approach; but through four group activities that take the literary discourse as the focal point,apart from helping them to improve their skills related to their reading comprehension, have made them accept reading as a means of knowledge in general and as an exercise that stimulates their imagination and their observance ability, as well as appreciate it as a means of expression of others feelings and experiences or as a mirror of their own.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2009-2010, Director: Glòria Bordons de Porrata-Doria
URI: http://hdl.handle.net/2445/16162
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TR final publicació fons UB Padrosa Helena.pdf849.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons