Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/161886
Title: Avaluació de l'accessibilitat per a persones amb baixa visió dels gràfics estadístics dels llocs web de les universitats públiques catalanes
Author: Alcaraz Martínez, Rubén
Ribera, Mireia
Granollers Saltiveri, Toni
Keywords: Accessibilitat web
Discapacitats visuals
Presentacions gràfiques multimèdia
Visualització de la informació
Accessible Web sites for people with disabilities
People with visual disabilities
Presentation graphics software
Information visualization
Issue Date: 28-Mar-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Els gràfics estadístics permeten visualitzar dades d'una manera més eficient que altres formats, com ara les taules. El sistema educatiu considera la necessitat que els estudiants assoleixin competències relacionades amb la interpretació i la creació de gràfics. La recerca i el periodisme són altres àmbits on els gràfics tenen una presència important i que justifiquen la necessitat de fer-los accessibles per garantir l'accés de les persones discapacitades a aquests sectors clau de la societat. Els processos d'avaluació de la qualitat de les titulacions universitàries han significat la posada en obert d'un conjunt d'indicadors en forma de gràfics en els webs de les universitats: estadístiques que orienten els estudiants sobre quin centre i quin ensenyament poden triar. En el període 2012-2016 el nombre d'estudiants discapacitats matriculats a les universitats catalanes s'ha incrementat un 1.341,67 %. La bibliografia recull diferents treballs centrats en l'accessibilitat de les persones cegues o amb poca resta de visió, als gràfics, però no aborda el cas específic dels usuaris amb baixa visió, fet que contribueix a marginar un col·lectiu que representa el 97 % de les persones discapacitades visuals del món. Darrerament, a Europa i Espanya s'han realitzat importants avenços legislatius en matèria d'accessibilitat informàtica, com la Directiva (UE) 2019/882 i el Reial decret 1112/2018. Tanmateix, encara queda molt marge de millora quant al compliment de les normatives aplicables en el context universitari. L'accessibilitat dels gràfics estadístics per a persones amb baixa visió implica diferents consideracions no abordades per les directrius internacionals, que se centren fonamentalment en les persones cegues i en l'ús d'alternatives textuals o taules, solucions amb les quals l'usuari amb baixa visió perd la possibilitat de gaudir dels beneficis de la visualització pel que fa a l'eficiència en la percepció i comprensió de les dades. Metodologia Amb l'objectiu de determinar el nivell d'accessibilitat dels gràfics estadístics dels webs de les universitats, s'ha desenvolupat una eina d'avaluació específica basada en heurístiques. La mostra està formada per dues universitats públiques de diferents magnituds (UB i UdL) i pels webs EUC i Winddat de l'AQU, llocs de referència per a moltes universitats que enllacen amb els seus gràfics. De cada web s'ha analitzat una pàgina representativa dins dels apartats d'informació sobre els processos del MVSMA. La unitat de valoració considerada és la pàgina completa. En el cas de pàgines amb diversos gràfics, s'han analitzat tots i s'ha realitzat la mitjana de les puntuacions obtingudes. La recollida de dades s'ha realitzat durant el mes de setembre de 2019. Resultats i treball futur Cap dels webs analitzats presenta gràfics que es puguin considerar accessibles per al col·lectiu objecte d'estudi. Els principals problemes són l'ús del color, l'accés a través del teclat i l'absència d'alternatives textuals. Com a principal línia de treball, una vegada consolidada la metodologia, s'ampliarà la mostra per obtenir un resultat més representatiu de l'estat de l'accessibilitat dels gràfics estadístics als webs de les universitats. La metodologia serà aplicable a altres àmbits, com la docència o la recerca. També es treballa per proposar una guia per a l'elaboració d'aquest tipus de contingut.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/anpsic2020.50.1
It is part of: Anuario de Psicología, 2020, vol. 50, num. 1, p. 22-23
Comunicació a: II Congreso Internacional sobre Universidad e Inclusión. Barcelona, 7 y 8 de noviembre de 2019
URI: http://hdl.handle.net/2445/161886
Related resource: https://doi.org/10.1344/anpsic2020.50.1
ISSN: 0066-5126
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Matemàtiques i Informàtica)
Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)
Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
700503.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.