Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162612
Title: Els comunals a l'alta muntanya. Dels usos pastorals a les àrees protegides
Author: Beltran, Oriol
Vaccaro, Ismael
Keywords: Béns comunals
Espais naturals protegits
Muntanyes
Pallars Sobirà (Catalunya)
Commons
Protected areas
Mountains
Pallars Sobirà (Catalonia)
Issue Date: 2018
Publisher: Fundació del Món Rural
Abstract: [cat] En els últims anys, els comunals han adquirit un protagonisme significatiu a les muntanyes de l'Alt Pirineu. Les antigues formes de gestió de l'aprofitament dels recursos naturals sembla que ofereixen un potencial renovat en un context caracteritzat per nous usos del territori i noves demandes en l'àmbit de la participació política. En realitat, la referència als comunals encobreix una gran diversitat de situacions, tant pel que fa a la titularitat de les forests com a l'actualització de les seves pertinences. Des de principis del segle XIX, l'Estat ha desplegat un seguit d'actuacions dirigides al desplegament de la seva jurisdicció sobre la totalitat del seu territori. Les campanyes per a l'establiment de l'administració municipal, la desamortització dels béns comunals, la creació d'un patrimoni forestal estatal i, recentment, el desplegament massiu d'àrees protegides han afectat les poblacions muntanyenques i n'han limitat la viabilitat econòmica i la capacitat política de què havien gaudit durant segles. Identificar la funcionalitat de les formes col·lectives de gestió i els processos que han afectat uns territoris aparentment perifèrics com els de l'alta muntanya pirinenca són requisits necessaris per afrontar un debat sobre els comunals que defugi d'interpretacions parcials i proporcioni arguments per plantejar alternatives.
[spa] En los últimos años, los comunales han adquirido un protagonis- mo significativo en las montañas del Alto Pirineo. Las antiguas formas de gestión del aprovechamiento de los recursos natura- les parecen ofrecer un potencial renovado en un contexto caracterizado por nuevos usos del territorio y nuevas demandas en el ámbito de la participación política. En realidad, la referencia a los comunales encubre una gran diversidad de situaciones tanto en relación con la titularidad de los montes como con la actualización de sus pertenencias. Desde principios del siglo XIX, el Estado ha desplegado una serie de actuaciones dirigidas al desarrollo de su jurisdicción sobre la totalidad de su territorio. Las campañas para el establecimiento de la administración municipal, la desamortización de los bienes comunales, la creación de un patrimonio forestal estatal y, recientemente, el despliegue masivo de áreas protegidas han afectado a las poblaciones montañosas, limitando la viabilidad económica y la capacidad política de la que habían disfrutado durante siglos. Identificar la funcionalidad de las formas colectivas de gestión y los procesos que han afectado a unos territorios aparentemente periféricos como los de la alta montaña pirenaica son requisitos necesarios para afrontar un debate sobre los comunales que evite las interpretaciones parciales y proporcione argumentos para plantear alternativas.
[eng] In the last years, the communes have acquired a significant role in the mountains of the High Pyrenees. The old ways of managing the exploitation of natural resources seem to offer a renewed potential in a context characterized by new uses of the territory and new demands in the field of political participation. In fact, the reference to communal encroaches on a wide variety of situations, both with regard to the ownership of forests and the updating of their belongings. Since the beginning of the 19th century, the State has deployed a series of actions aimed at the deployment of its jurisdiction over the whole of its territory. The campaigns for the establishment of the municipal administration, the confiscation of communal property, the creation of a state forest heritage and, recently, the massive deployment of protected areas have affected mountainous populations, limiting the economic viability and capacity politics they had enjoyed for centuries. Identify the functionality of the collective forms of management and the processes that have affected apparently peripheral territories such as those of the high Pyrenees mountains are necessary to face a debate on the communes that defy partial interpretations and provide argu- ments to raise alternatives.
Note: Reproducció del document publicat a: Reproducció digital del document publicat en format paper.
It is part of: Temes Rurals, 2018, num. 1, p. 103-121
URI: http://hdl.handle.net/2445/162612
ISSN: 2604-6997
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
685518.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.