Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1641
Title: Content and language integrated learning (CLIL) materials in Chemistry and English: Iodometric and Iodimetric Titrations. (Students' and Teacher's Materials for Vocational Training Course on Chemistry)
Other Titles: Materials AICLE per a química i anglés: Iodometries i Iodimetries
Materiales AICLE para química e inglés: Iodometría yi Iodimetrías
Author: Barreiro, Lídia
Navés, Teresa
Keywords: Química
Anglès
Ciència
Material didàctic
Llibres de text
Llibres del professor
ASL
CLIL
AICLE
EFL
ESL
SLA
Issue Date: 5-Sep-2007
Abstract: [eng] Content and Language Integrated Learning (CLIL) Materials for Chemistry and English Integrated Courses: Iodometric and Iodimetric Titrations. Chemistry course in English
[cat] Materials d'Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars i Llengües Estrangeres per un curs de química i anglès sobre valoracions iodomètriques i iodimètriques.
[spa] Materiales de Aprendizaje Integrado de Contenidos Curriculares y Lenguas Extranjeras para un curso de química e inglés sobre valoraciones iodométricas y iodimétricas.
Note: La realització d'aquest material didàctic ha estat possible gràcies a una llicència d'estudis concedida el curs 2006-2007 a Lidia Barreiro Taboada pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006) dirigida per Dr. Teresa Navés i Nogués del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de Barcelona, amb la participació de Nick Bedford, professor de llengua anglesa i alumne de la llicenciatura de Filologia Anglesa, en particular, pel que fa a la correcció de l'anglès. Aquest material didàctic s'emmarca dins del que a Europa es coneix com a Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars i Llengües Estrangeres (AICLE) adopció de l'acrònim en anglès de Content and Language Integrated Learning (CLIL) amb les seves arrels a Content-Based Instruction i de les directrius metodològiques dels programes anomenats bilingües i d'immersió d'arreu. Aquest material ha estat concebut inicialment per el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Anàlisi i Control de la Família de Química de Formació Professional però es susceptible de ser adoptat per altres cursos tant d'altres Cicles Formatius de la Família Química com per exemple els de Química Ambiental, el de Fabricació de Productes Farmaceutics i Afins, entre d'altres. Aquests materials de química i anglès també poden ser adaptats per els cursos de Batxillerat de l'opció de ciències i tecnologia d'una banda, i d'altra també per a cursos inicials de llicenciatures universitàries d'anàlisis químic. El material es centra en les anàlisis químiques clàssiques com les valoracions iodomètriques i iodimètriques i en concret en la valoració iodomètrica del coure. Lidia Barrerio és Professora Titular de Secundària d'Anàlisis i Química Industrial. Ha estat professora del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Anàlisi i Control en els Instituts de la Generalitat de Catalunya IES Severo Ochoa i al IES Provençana i ha desenvolupat al llarg d'aquests anys diferents materials docents per l'ensenyament-aprenenentatge de química en català, castellà i anglès. Gaudeix del TEFL i el nivell superior (5) de la EOI. El 2006-2007 obtingúe la llicència d'estudis retribuïda que li permeté el desenvolupament dels materials objecte de descripció. Dra. Teresa Navés és Professora Lectora del Departament de Filologia Anglesa de la Universitat de Barcelona on imparteix cursos de Didàctica de la Llengua i Metodologia de l'Ensenyament-Aprenentatge de les Llengües Estrangeres i en particular dels Enfocaments i Programes d'Ensenyament Integrat de Llengües i Continguts Curriculars (AICLE-CLIL) tant en la llicènciatura com en el màster de Lingüística Aplicada i doctorat d'Adquisició de Segones Llengües. Ha participat en diferents programes europeus de desenvolupament de materials AICLE i ha publicat alguns capítols al respecte. Nick Bedfor ha estat professor de llengua anglesa tant a l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona com a les Escoles Oficials d'Idiomes. Compta amb una llicenciatura de literatura anglesa per una universitat del Regne Unit i actualment està cursant la Llicenciatura de Filologia Anglesa de la Universitat de Barcelona on ha cursat, entre d'altres l'assignatura d'Ensenyament de Llengües Estrangeres. Ha participat en la correcció de l'anglès dels presents amterials i en els enregistraments d'alguns fragments dels mateixos.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1641
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BarreiroNaves2007Teachs.pdfChemistry Coursebook. Teacher's material. CLIL. Iodometric Titrations. English and Chemistry762.16 kBAdobe PDFView/Open
BarreiroNaves2007Stds.pdfChemistry Coursebook. Students' material. CLIL. Iodometric Titrations. English and Chemistry3.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons