Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16462
Title: Perfiles de estudiantes de Inglés LE, emergentes del SILL. Estudio hecho en grupos de estudiantes que se forman como profesores de inglés en la Universidad de Barcelona.
Author: Gómez Sanabria, Lina María
Director/Tutor: Fullana, Natalia
Rosado, Elisa
Keywords: Estudiants
Professors de llengua
Anglès
Treballs de fi de màster
Students
Universitat de Barcelona
Language teachers lengua extranjera
English language
Master's theses
Issue Date: 21-Feb-2011
Abstract: [cat]Aquest treball es basa en el qüestionari Strategy Inventory for Language Learning (SILL)i examina els resultats obtinguts a partir d'una mostra de 80 participants universitaris que es preparen a la Universitat de Barcelona per ser mestres d'anglès com a llengua estrangera (ALE). En el treball s'investiga la relació que hi ha entre ús i freqüència d'ús de les estratègies d'aprenentatge i els resultats obtinguts a partir d'una prova de vocabulari. Es conclou que no hi ha diferències significatives entre l'ús freqüent d'estratègies i el coneixement lèxic dels estudiants. S'observa que un major ús d'estratègies cognitives influeix positivament en el coneixement del vocabulari i, al mateix temps, es troba una relació significativa entre l'ús d'estratègies afectives i el baix nivell de vocabulari.
[spa]Este trabajo se basa en el cuestionario "Strategy Inventory for Language Learning"(SILL) y examina los resultados, hallados a partir de una muestra de 80 participantes universitarios que se preparan para ser maestros de Inglés como lengua extranjera(ILE) en la Universidad de Barcelona. En él se investiga la relación entre uso y frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje y los resultados obtenidos a partir de una prueba de vocabulario. Se encuentra que no existen diferencias significativas entre el uso frecuente de estrategias y el conocimiento léxico de los estudiantes. Se observa que un mayor uso de estrategias cognitivas tiene influencia positiva en el conocimiento de vocabulario y que hay una relación significativa entre el uso de estrategias afectivas y el bajo nivel de vocabulario.
[eng]This project is based on the "Strategy Inventory of Language Learning" (SILL) and it tests the results found from 80 university participants who are studying to be English (as a Foreign Language) teachers at the University of Barcelona. The study shows the relation between the use and frequency of use of the Learner Strategies and it compares the results measured through an output test. The results reflect that there are no major differences between the use and the frequency of use of the strategies between the high output students and the low output ones. It also showed that the success in learning have a relation with the use of cognitive strategies and the less successful learning have more relation with effectives strategies.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2009-2010, Director: Natalia Fullana, Elisa Rosado
URI: http://hdl.handle.net/2445/16462
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomez_TrabFinMaster_def.pdf373.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons