Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16564
Title: La mediació i l'arbitratge de consum: explorar sistemes d'ODR
Author: Barral i Viñals, Immaculada
Keywords: Comerç electrònic
Protecció del consumidor
Mediació
Arbitratge i laude
Electronic commerce
Consumer protection
Mediation
Arbitration and award
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La utilització dels mitjans alternatius de resolució de conflictes (ADR) en l'àmbit de les reclamacions de consum té un marc legal específic a Espanya -i també a la UE- des del 1993, que deriva de les seves característiques especials. Algunes són d'encuny exclusivament jurídic: es tracta de reclamacions en què el marc legal aplicable és el denominat dret de consum; d'altres tenen un suport bàsicament fàctic: solen tenir poca entitat econòmica, és a dir, entren en la categoria del que denominem small claims, i el fet que les reclamacions -en alguns casos que van en augment- siguin transfrontereres condiciona l'opció entre jurisdicció tradicional i ADR, com també tindrem ocasió d'analitzar. Cal afegir a aquests elements jurídics i fàctics un element important de política legislativa en un àmbit de la UE: els ADR s'entenen com un instrument bàsic per a garantir l'accés dels consumidors a la justícia, però alhora, en l'àmbit del comerç electrònic, són un element de gran transcendència en la creació de la denominada confiança electrònica o e-confidence. Per aquest motiu, s'exploren contínuament proces- sos de resolució en línia de conflictes (on-line dispute resolution, ODR). Els ODR pretenen la màxima eficàcia oferint un suport tècnic capaç de solucionar una controvèrsia amb la intervenció d'un tercer o sense, i dins o fora de l'organització de l'empresari. D'aquesta manera, s'usa un mateix expedient tècnic per a posar en marxa successivament més d'un ADR, o es potencien els mecanismes automàtics que prescindeixen dels conceptes jurídics i, en mig de l'exploració constant, Espanya aposta per l'arbitratge electrònic de consum en el RD 236/2008. A aquests temes ens referirem a continuació.
It is part of: IDP. Revista d'Internet, Dret i Política, 2010, vol. 11
Reproducció del document publicat a: http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n11-barral
URI: http://hdl.handle.net/2445/16564
ISSN: 1699-8154
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barral_IDP_AN.pdf189.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons