Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166662
Title: Literatura, historiadores y artistas: repercusión de la Guerra de la Independencia en Cataluña a través de los libros de viajes
Author: García Sánchez, Laura, 1964-
Keywords: Guerra del Francès, 1808-1814
Llibres de viatges
Literatura
Peninsular War, 1808-1814
Travelers' writings
Literature
Issue Date: 2013
Abstract: [cat] El segle XIX va ser un dels períodes més propicis per a la impressió de llibres de viatges relacionats amb Espanya, situació que es va veure impulsada per motius tan concrets com la cada cop més palesa afició per conèixer nous llocs del denominat romanticisme històric, les millores dels mitjans de comunicació i els transports, el gust generalitzat per tot allò que fos exòtic o el perfeccionament de la màquina fotogràfica. La visió de determinades regions i ciutats a través d’aquests relats de viatgers de diferents èpoques va facilitar la recuperació de la cultura i de la mentalitat d’una època. En l’àmbit més específic de la història, la Guerra de la Independència també va despertar un estímul viatger. La llegenda nascuda a l’entorn d’aquest conflicte bèl·lic, amb l’heroica i sagnant repulsa a la invasió napoleònica i el conjunt del territori transformat en un camp de batalla i de resistència de guerrilles, de bandolers, de la Inquisició, d’estratègies militars... va nodrir la literatura del moment i, per què no, la imaginació dels seus autors, els quals van donar a conèixer d’aquesta manera aspectes molts diversos del conjunt del país. En el cas de Catalunya, amb Barcelona i Girona com a llocs més durament assetjats, l’aparició d’aquest tipus de publicacions va motivar un interès particular vers el conjunt de la regió, analitzada ara sota la mirada d’autors estrangers i nacionals que van reflectir en les seves obres nombroses impressions sobre determinades ciutats, llocs o localitats.
[spa] El siglo XIX fue uno de los períodos más propicios para la impresión de libros de viajes relacionados con España, situación que se vio impulsada por motivos concretos como la creciente afición por conocer nuevos lugares del denominado romanticismo histórico, las mejoras de los medios de comunicación y los transportes, el generalizado gusto por todo lo exótico o el perfeccionamiento de la cámara fotográfica. La visión de determinadas regiones y ciudades a través de estos relatos de viajeros de diferentes épocas facilitaron la recuperación de la cultura y de la mentalidad de una época. Dentro del ámbito más específico de la historia, la Guerra de la Independencia despertó también un estímulo viajero. La leyenda surgida en torno a este conflicto bélico, con la heroica y sangrienta repulsa a la invasión napoleónica y el conjunto del territorio transformado en un campo de batalla y de resistencia de guerrillas, de bandoleros, de la Inquisición, de estrategias militares… alimentó la literatura del momento y, por qué no, la imaginación de sus autores, quienes dieron a conocer así aspectos muy diversos del conjunto del país. En el caso de Cataluña, con Barcelona y Gerona como enclaves más duramente sitiados, la aparición de este tipo de publicaciones motivó un interés particular hacia el conjunto de la región, observada ahora bajo el prisma de autores extranjeros y nacionales que reflejaron en sus obras sus impresiones sobre determinadas ciudades, lugares o localidades.
[eng] The XIXth century was one of the most auspicious periods for printing travel books related to Spain. This situation was driven by specifics reasons such as the growing passion for knowing new places of the called historical romanticism, the improvement of the media and transports system, the widespread taste for anything exotic, or the improvement of cameras. The vision of certain regions and cities through these travel accounts from different periods helped restore the culture and mentality of an era. Within the specific field history, the Independence War awakened a travelling stimulus as well. The legend that aroused this war conflict, with the heroic and bloody repulse to Napoleon’s invasion and the whole territory transformed into a battlefield and a guerrilla and bandits’ resistance area, with the Inquisition, military strategies… all these facts fueled the literature of the time and, why not, the imagination of its authors, who thus brought to light many different aspects of the country. In the case of Catalonia, with Barcelona and Girona as most severely besieged sites, the appearance of these types of publications led to a particular interest in the whole region, with was now being observed through the prism of foreign and local authors who reflected in their works their impressions of certain cities, places or localities.
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166325
It is part of: Comunicació a: Actes del VII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya, entre la guerra i la pau, 1713, 1813. Barcelona, 17-20 desembre 2013. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-608-6264-2]. pp. 691-705.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166662
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166325
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
691_705_GARCÍA_SÁNCHEZ.pdf78.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons