Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171045
Title: La reinserció laboral de persones penades. Estudi dels beneficis des de diferents perspectives
Author: Rodríguez Bracero, Diana
Director/Tutor: Simó Sánchez, Marta
Keywords: Recol·locació laboral
Presons
Formació ocupacional
Treballs de fi de grau
Employment re-entry
Prisons
Occupational training
Bachelor's theses
Issue Date: 2020
Abstract: La reinserció post-penitenciaria és sempre polèmica, però alhora necessària i inevitable. Les investigacions afirmen que el treball és un element clau per a la reinserció, en quant proporciona a la persona penada un sosteniment econòmic i un espai de relació social. Partint d’aquesta evidència, el present treball d’investigació estudia el procés de la reinserció laboral de persones penades a Catalunya, analitzant els seus beneficis des de la perspectiva de la persona penada, l’empresa i la societat. Per assolir aquest objectiu es realitza una investigació qualitativa basada en una recerca documental i una sèrie d’entrevistes semiestructurades, a través d’un mostreig no probabilístic, a diferents professionals relacionades amb la reinserció laboral. Els principals resultats obtinguts mostren que l’acompanyament és la influència positiva més important del procés, mentre que l’efecte de la prisonització i l’estigma de la societat i l’empresa, són algunes de les principals influències negatives del mateix. Per altra banda, la reinserció és beneficiosa des de les tres perspectives estudiades, però, cal una major consciència per part de les empreses i la societat, que ha de passar, necessàriament, per un procés d’aprenentatge i d’empatia superior respecte les persones penades i el procés de reinserció laboral.
La reinserción post-penitenciaria es siempre polémica, pero a la vez necesaria e inevitable. Las investigaciones afirman que el trabajo es un elemento clave para la reinserción, en cuanto que proporciona a la persona penada un sostenimiento económico y un espacio de relación social. Partiendo de esta evidencia, el presente trabajo de investigación estudia el proceso de la reinserción laboral de personas penadas en Catalunya, analizando sus beneficios desde la perspectiva de la persona penada, la empresa y la sociedad. Para alcanzar este objetivo se realiza una investigación cualitativa basada en una búsqueda documental y una serie de entrevistas semiestructuradas, a través de un muestreo no probabilístico, a diferentes profesionales relacionadas con la reinserción laboral. Los principales resultados obtenidos muestran que el acompañamiento es la influencia positiva más importante del proceso, mientras que el efecto de la prisonización y el estigma de la sociedad y la empresa, son algunas de las principales influencias negativas del mismo. Por otro lado, la reinserción es beneficiosa desde las tres perspectivas estudiadas, pero se requiere una mayor conciencia por parte de las empresas y la sociedad, que tiene que pasar, necesariamente, por un proceso de aprendizaje y empatía superior respecto a las personas penadas y el proceso de reinserción laboral.
Post-prison reintegration is always controversial, but at the same time necessary and unavoidable. Research affirms that work is a key element for reintegration, in that it provides the convict with economic support and a space for social relationships. Based on this evidence, this research studies the process of work reintegration of convicted people in Catalonia, analysing its benefits from the perspective of the convicted person, the company and society. To achieve this objective, a qualitative investigation based on a documentary search and a series of semi-structured interviews is carried out, through a non-probability sampling, of different professionals related to work reintegration. The main results obtained show that accompaniment is the main positive influence of the process, while the effect of prisonization and the stigma of society and the company are some of the main negative influences of the process. On the other hand, reintegration is beneficial from the three perspectives studied, but a greater awareness on the part of companies and society is required, which must necessarily go through a process of learning and superior empathy with respect to convicted people and the process of work reintegration.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2019-2020, Tutora: Marta Simó Sánchez
URI: http://hdl.handle.net/2445/171045
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_diana_rodriguez_becerro.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons