Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172167
Title: Diàlegs d'art entre l'educació no formal i la formal. El cas del Laboratori de les Arts de la Fundació "La Caixa"
Author: Cirera Bergadà, Assumpta
Director/Tutor: Burset Burillo, Sílvia
Keywords: Ensenyament de l'art
Expressió plàstica
Educació no-formal
Fundació la Caixa. Servei Educatiu - Laboratori de les Arts
Art education
Plastic expression
Non-formal education
null
Issue Date: 16-Jan-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La recerca se centra en l’estudi dels vincles existents entre l’educació no formal i la formal a través de la descripció i l’anàlisi de les activitats d’educació visual i plàstica que es van portar a terme, des de l’any 1987 fins al 2006, al Laboratori de les Arts (LdlA) de la Fundació ”la Caixa”. Aquest programa va tenir la seu al Centre Cultural Palau Macaya, fins que l’any 2002 es va traslladar al nou Centre Cultural i Social CaixaForum de Barcelona. Durant dinou anys, el programa va conservar el nom original, i el 2006, coincidint amb un canvi en els criteris de gestió de l’entitat, va perdre la denominació de LdlA, l’equip es va disgregar i el projecte va quedar integrat dins les activitats educatives dels diferents centres CaixaForum del territori espanyol. L’objectiu principal de la investigació consisteix a descriure i analitzar el programa que, dins l’àmbit de les arts visuals i plàstiques i des de Barcelona, el LdlA va oferir a les escoles, per determinar el seu abast en l’educació no formal i la formal. L’anàlisi es concreta en la classificació de documentació relativa a la pedagogia i la gestió del programa; la identificació d’activitats adreçades a contextos escolars, i la definició dels trets que van caracteritzar el LdlA. Utilitzem una metodologia qualitativa, fonamentada en estratègies, tècniques i instruments de recollida de dades, per revisar i analitzar la informació, com ara diferents tipus de documents i el testimoni aportat de la seva experiència per persones de l’equip del LdlA, educadors, col·laboradors i docents. El LdlA va contribuir a introduir noves maneres d’afrontar la interpretació de les obres d’art entre el professorat i els grups d’escolars que hi van participar. Va ser un programa d’educació artística no formal considerat pioner a l’Estat espanyol, ja que va aconseguir generar nombroses activitats utilitzant procediments habituals en l’art contemporani, com ara l’experimentació, la participació activa, el desenvolupament de l’esperit crític i l’ús de múltiples recursos. A través d’activitats fonamentades en propostes creatives, s’implementava un plantejament transversal dels coneixements. No ha estat objectiu d’aquesta investigació fer un estudi sistematitzat que permeti mesurar la dimensió de la influència que va tenir el programa del LdlA en la introducció de canvis en les situacions d’ensenyament-aprenentatge a les escoles. No obstant això, tenim evidències de la implementació de diverses propostes seves en centres escolars. Sense poder aportar xifres exactes sobre el tema, els documents d’estadística consultats ens indiquen que diversos centenars de docents i milers d’escolars es van impregnar de la metodologia que s’aplicava al LdlA.
[eng] The research focuses on the study of the existent links between non-formal and formal education through the description and analysis of the visual arts educational activities that were carried out, from 1987 to 2006, at the Arts Laboratory (in Catalan “Laboratori de les Arts”, hereafter “LdlA”) of ”la Caixa” Foundation. This programme had its headquarters at the Palau Macaya Cultural Centre until 2002, when it moved to the new Barcelona CaixaForum Cultural and Social Centre. During nineteen years, the programme retained its original name, and in 2006, coinciding with a change in the management criteria of the entity, the name LdlA was lost, the team disbanded and the project was integrated into various existing educational activities at the CaixaForum centres around Spain. The main objective of the research is to describe and analyse the programme that, from Barcelona, LdlA offered to schools within the field of visual arts in order to determine its impact on non-formal and formal education. The analysis is based on the classification of the documentation related to programme’s pedagogy and management; the identification of activities designed for its use in a school context; and the definition of the main features that characterised the LdlA. A qualitative methodology is used, founded on strategies, techniques and data collection tools to review and analyse information with various types of documentation and direct experience testimonials from members of the LdlA team, educators, collaborators and teachers. LdlA contributed to the introduction of new ways of approaching the interpretation of artworks among the teachers and student groups who participated in the programme. It was considered a pioneer non-formal art education programme in Spain, since it succeeded in generating numerous activities through the application of usual procedures in contemporary art, such as experimentation, active participation, development of critical thinking and multiple resources. Through activities based on creative proposal a cross-curricular approach was implemented. It is not the aim of the present research to undertake a systematic study that would allow measuring the scope of the influence that the LdlA programme had in introducing changes in teaching-learning contexts in schools. Nevertheless, there is evidence of the implementation of several of their proposals in schools centres. Even though it does not provide exact figures on the subject, the statistical documents consulted indicate that several hundred teachers and thousands of students were imbued with the methodology that LdlA applied.
URI: http://hdl.handle.net/2445/172167
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACB_TESI.pdf6.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons