Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173037
Title: McDóna-li canya a les emocions! Proposta d’educació emocional per infants amb malalties cròniques i les seves famílies
Author: Torné Larios, Eva
Director/Tutor: Molina, M. Cruz (María Cruz)
Keywords: Malalts crònics
Atenció emocional pediàtrica
Infants malalts
Treballs de fi de grau
Família
Pedagogia hospitalària
Chronically ill
Pediatric emotional care
Sick children
Bachelor's theses
Family
Hospital pedagogy
Issue Date: 2020
Abstract: Les malalties cròniques en la infància generen un gran impacte emocional en els infants i les seves famílies. A partir de la pedagogia hospitalària, centrada en l’educació emocional, es pretén respondre a les necessitats emocionals, educatives, personals i socials que sorgeixen, en aquest cas, a les cases d’acollida. S’ha dissenyat un programa com a proposta d’educació emocional, anomenada “McDóna-li canya a les emocions!”, destinat a la Casa d’acollida Ronald McDonald Barcelona, on conviuen els infants amb aquest tipus de malaltia i les famílies. L’objectiu principal és millorar el benestar emocional a través de les següents estratègies: conte, música, joc, activitat física i relaxació. Desenvolupant habilitats per negociar, afrontar-se a situacions complexes, generar emocions positives, ser conscient de les emocions i saber expressar-les. La metodologia aplicada a les activitats és grupal i col·laborativa, dinamitzades pel docent de la casa d’acollida, on s’avalua la participació, la interacció entre els participants i l’estat emocional anterior i posterior. El programa aporta una eina pedagògica aplicable en qualsevol context de cases d’acollida basada en la teoria, flexible i amb recursos dissenyats per cada activitat. Caldria fer un pilotatge per observar la seva idoneïtat i disposar d’una eina que tingui les garanties de ser efectiva.
Las enfermedades crónicas en la infancia generan un gran impacto emocional en los niños y sus familias. A partir de la pedagogía hospitalaria, centrada en la educación emocional, se pretende responder a las necesidades emocionales, educativas, personales y sociales que surgen, en este caso, en las casas de acogida. Se ha diseñado un programa como propuesta de educación emocional, denominado “McDóna-le caña a las emociones!”, destinado a la Casa de acogida Ronald McDonald Barcelona, donde conviven los niños con este tipo de enfermedad y las familias. El objetivo principal es mejorar el bienestar emocional a través de las siguientes estrategias: cuento, música, juego, actividad física y relajación. Desarrollando habilidades para negociar, afrontarse a situaciones complejas, generar emociones positivas, ser consciente de las emociones y saber expresarlas. La metodología aplicada a las actividades es grupal y colaborativa, dinamizadas por el docente de la casa de acogida, donde se evalúa la participación, la interacción entre los participantes y el estado emocional anterior y posterior. El programa aporta una herramienta pedagógica aplicable en cualquier contexto de casas de acogida basado en la teoría, flexible y con recursos diseñados para cada actividad. Habría que hacer un pilotaje para observar su idoneidad y disponer de una herramienta que tenga las garantías de ser efectiva.
Chronic childhood illnesses have a big emotional impact on affected children and their families. The purpose of to the hospital pedagogy, focused on emotional education, is to respond to the emotional, educational, personal and social needs that arise, in this case, in foster homes. An activity program has been designed as a proposal to improve the emotional education for the Ronald McDonald Barcelona Shelter, where children with this type of illness and their families live together. This has been named “McDona-li canya a les emocions!". The main goal is to improve emotional well-being through the following strategies: storytelling, music, games, physical activity and relaxing activities. These will lead them to developing skills to negotiate, coping with complex situations, generating positive feelings, being aware of emotions and knowing how to express them as well. These activities are meant to be done by large groups, where every participant has to collaborate with the rest. The teacher of the foster home is in charge of the session, who has to make sure that the assembly is energetic enough and also has to evaluate each attendee's participation, interaction with the others and the emotional feeling before and after. The program provides also a pedagogical tool applicable in any context of theory-based foster homes, flexible and with resources designed for each activity. There should be a pilot session before the final running of the activities to observe its suitability and to confirm that this program is an effective tool for its purpose.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Maria Cruz Molina
URI: http://hdl.handle.net/2445/173037
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_eva_torné_larios.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons