Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179176
Title: Som meteoròlegs: proposta didàctica AICLE a l'educació primària
Author: Miquel Pedrol, Aida
Director/Tutor: Puigdellívol, Ignasi
Keywords: Educació primària
Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres
Ensenyament de llengües estrangeres
Treballs de fi de grau
Anglès
Primary education
Content and Language Integrated Learning
Foreign language teaching
Bachelor's theses
English language
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] En els últims anys, la llengua anglesa s'ha convertit en una eina imprescindible per a poder desenvolupar-se en una societat cada vegada més globalitzada. Davant d’aquest context, l'enfocament AICLE garanteix que els nens i nenes assoleixin un nivell d’anglès adequat mentre aprenen continguts d’altres assignatures no lingüístiques. És a dir, s’incorpora la llengua anglesa a l’aula d’una manera molt més propera i en situacions més contextualitzades que ajuden crear un aprenentatge significatiu en els infants. En aquest treball es mostra com aquesta metodologia aplicada a l'àrea de coneixement del medi contribueix a assolir una millor competència comunicativa en la llengua anglesa. A més, pel que fa a les seves parts, la primera consisteix en un anàlisi teòric sobre els principis d’aquest enfocament i per altra banda, a la segona part es presenta una proposta d'intervenció AICLE que tracta el tema de la meteorologia i que té com a objectiu millorar les competències comunicatives en llengua anglesa i en coneixement del medi a cinquè de primària.
[spa] En los últimos años, la lengua inglesa se ha convertido en una herramienta esencial para desarrollarse en una sociedad cada vez más globalizada. En este contexto, el enfoque AICLE garantiza que los niños alcancen un nivel adecuado de inglés mientras aprenden contenidos de otras asignaturas no lingüísticas. Es decir, la lengua inglesa se incorpora en el aula de una manera mucho más cercana y en situaciones más contextualizadas que ayudan a crear un aprendizaje significativo en los alumnos. Este estudio muestra como esta metodología aplicada al área de conocimiento del medio contribuye a lograr una mejor competencia comunicativa en la lengua inglesa. Además, en cuanto a sus partes, la primera consiste en un análisis teórico sobre los principios de este enfoque y, por otro lado, en la segunda parte se presenta una propuesta de intervención AICLE que aborda el tema de la meteorología y que tiene como objetivo mejorar las habilidades comunicativas en inglés y en conocimiento del medio en quinto curso.
[eng] In recent years, the English language has become an essential tool for development in an increasingly globalized society. In this context, the CLIL approach ensures that children achieve an adequate level of English while they learn content from other non-linguistic subjects. In other words, the English language is included into the classroom in a closer way and in more contextualized situations that help students to create meaningful learning. This study shows how this methodology applied to the Science subject contributes to achieve a better communicative competence in the English language. In addition, if we focus on its parts, the first one consists on a theoretical analysis of the approach basis and, on the other hand, the second part presents a CLIL intervention about meteorology that aims to improve communication skills in English and Science in fifth grade.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Ignasi Puigdellívol Aguadé
URI: http://hdl.handle.net/2445/179176
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_aida_miquel_pedrol.pdf5.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons