Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179238
Title: Estereotips de gènere a la primera infància: taller per introduir els estereotips de gènere a l’aula 3-6 anys
Author: Ortigosa Guillén, Laura
Director/Tutor: Rodríguez Collado, Josep Anton
Keywords: Educació infantil
Estereotip (Psicologia)
Gènere
Treballs de fi de grau
Estudis de gènere
Preschool education
Stereotype (Psychology)
Gender
Bachelor's theses
Gender studies
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Des de la mateixa infància, l'entorn immediat i la societat influencia als més petits/es en molts sentits. La manera en la qual s’educa, l’entorn més proper i els possibles missatges o aspectes del dia a dia amb els quals es viu deixen de manera inconscient una sèrie d’estereotips sobre els rols de gènere: allò que correspon a les dones i allò que correspon als homes: els contes, els colors, els dibuixos, etc. Per aquest motiu és important noves investigacions amb la finalitat de treballar en igualtat i poder plantejar l’educació des d’una edat primerenca sense etiquetes. El següent treball consta d’una investigació sobre com els estereotips de gènere estan presents i quins són aquells que més es donen al cicle d’infantil, més concretament en la segona etapa. A través dels antecedents teòrics es farà possible la creació d’un taller que serà implementat a una escola municipal de Granollers amb l’objectiu d’introduir possibles conceptes nous a l’aula, comparant la informació ja contrastada amb la realitat pròxima del treball i observar de forma qualitativa en quins àmbits hi ha més separació entre els infants creant així nous camins per a una educació futura positiva. Amb les notes de camp i les rúbriques basades en estudis anteriors formals s’avaluaran les conductes i les respostes dels infants en la intervenció del taller per tal de respondre a les qüestions inicials de la investigació i resolent doncs que on es troben més estereotips és a l’àmbit de mitjans audiovisuals, lligant els seus referents amb patrons i remarcant que l’edat és un detall important que incrementa aquests estereotips. Es donarà peu a nous interrogants basats en els resultats obtinguts i es conclourà el projecte fent referència a una base educativa, tenint en compte l’edat en la qual es troben els infants i la seva cultura.
[spa] Desde la propia infancia, el entorno inmediato y la sociedad influencia a los más pequeños en muchos sentidos. La manera en la cual se educa y los posibles mensajes o aspectos del día a día dejan de manera inconsciente una serie de estereotipos sobre los roles de género: aquello que corresponde a las mujeres y aquello que corresponde a los hombres: los cuentos, los colores, los dibujos, etc. Por este motivo es importante crear nuevas investigaciones con el fin de trabajar en igualdad y poder plantear la educación desde una edad temprana sin etiquetas. El siguiente trabajo consta de una investigación sobre cómo los estereotipos de género están presentes y cuáles son aquellos que más se dan al ciclo de infantil, más concretamente en la segunda etapa. A través de los antecedentes teóricos se hará posible la creación de un taller que será implementado en una escuela Granollers con el objetivo de introducir posibles conceptos nuevos en el aula, comparando la información ya contrastada con la realidad próxima del trabajo y observar de forma cualitativa en qué ámbitos hay más separación entre los niños creando así nuevos caminos para una educación futura positiva. Con las notas de campo y las rúbricas basadas en estudios anteriores formales se evaluarán las conductas y las respuestas de los niños en la intervención del taller para responder a las cuestiones iniciales de la investigación y resolvente pues que donde se encuentran más estereotipos es al ámbito de medios audiovisuales, ligando sus referentes con patrones y remarcando que la edad es un detalle importante que incrementa estos estereotipos. Se dará pie a nuevos interrogantes basados en los resultados obtenidos y se concluirá el proyecto haciendo referencia en una base educativa, teniendo en cuenta la edad en la cual se encuentran los niños y su cultura.
[eng] From childhood itself, the immediate environment and society influence the little children in many ways. The way in which they are educated, the nearest environment, and the possible messages or aspects of their every day's life, leaves unconsciously a serie of stereotypes about gender roles: what corresponds to women and what corresponds to men: stories, colors, drawings, etc. This is why new research is important in order to work on equality and to be able to raise education from a temperamental age without labels. The following work consists of an investigation about how gender stereotypes are present and which are those that are most common on the early years cycle, more specifically in the second stage. Through theoretical background it will be possible to create a workshop that will be implemented into a municipal school in Granollers with the aim of introducing new possible concepts into the classroom, comparing the information already contrasted with the nearest reality of work and qualitatively observing in which areas there is more separation between children, thus creating new paths for a positive future education. With field notes and rubrics based on earlier formal studies, the behaviors and responses of children in the workshop intervention are going to be evaluated in order to respond to the initial questions of research and resolving since where most stereotypes are found is in the audiovisual media, linking their referents with patterns and highlighting that age is an important detail that helps to increase these stereotypes. New questions will be raised on the basis of the results obtained and the project will be concluded with reference to an educational basis, taking in consideration the age of children and their culture.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Infantil, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Josep Anton Rodríguez Collado
URI: http://hdl.handle.net/2445/179238
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_laura_ortigosa_guillén.pdf34.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons