Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180352
Title: Joan Brossa a l'aula: de la creació a la reflexió
Author: Clopés Garrell, Jordi
Director/Tutor: Bordons, Glòria
Keywords: Didàctica de la literatura
Pensament crític
Poesia catalana
Poesia contemporània
Brossa, Joan, 1919-1998
Literature teaching methods
Critical thinking
Catalan poetry
Modern poetry (19th-21st century)
Issue Date: 14-Apr-2021
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L’objectiu central d’aquest estudi ha estat conèixer si es pot enfocar l’ensenyament de la poesia des d’una metodologia que potenciï l’esperit crític i reflexiu dels alumnes. En concret, s’ha volgut observar si la lectura de la poesia de Brossa contribueix al desenvolupament del pensament crític dels alumnes de secundària. La qual cosa hem abordat des de la base de l’educació literària, del pensament crític i de la poesia experimental. La investigació ha estat realitzada a tres grups de 4t d’ESO de dos instituts públics de secundària de la comarca del Maresme i inclou les respostes dels alumnes a partir de les seqüències didàctiques que se’ls han plantejat, dels qüestionaris i de les pautes d’avaluació. A més de l’observació a l’aula i de la realització de diaris per part del professorat. S’ha fet servir un enfocament qualitatiu de recerca-acció per recollir, generar i analitzar les dades. Els resultats evidencien que la poesia brossiana fa reflexionar als alumnes ja que els permet expressar les seves opinions i també dona la possibilitat de formular preguntes que els generin dubtes sobre els diferents punts de vista que poden tenir. A partir de les deu categories d’anàlisi de les seqüències didàctiques, s’observa que almenys un grup de cada institut ha assolit uns resultats satisfactoris en la realització del treball encomanat. A més, de les dades obtingudes també s’extreuen les característiques que ha de tenir un corpus poètic per tal que ajudi a fer pensar als alumnes: cal que sigui comprensible, engrescador, provocador, revelador (ha de permetre descobrir nous punts de vista), vinculable (ha de possibilitar l’establiment de relacions, comparacions i alternatives diverses), explorable i qüestionable. Per últim, els resultats d’aquest estudi mostren que fomentar l’argumentació de la pròpia opinió és un acte educatiu molt rellevant ja que educar en el pensament crític passa també per demanar als alumnes que justifiquin el perquè de les seves pròpies idees, de les pròpies afirmacions, acceptant que les idees es poden modificar després d’escoltar el punt de vista de l’altre. I s’arriba a la conclusió, per tant, que es pot ensenyar la poesia mitjançant un enfocament didàctic que faciliti que els alumnes desenvolupin el raonament crític.
[eng] The main objective of this study is to know whether the teaching of poetry can be approached from a methodology which develops critical and reflective thinking in students. Specifically, it has been analysed if the reading of Brossa’s poetry contributes to the development of critical thinking in secondary students. This has been addressed based on literary education, critical thinking and experimental poetry. The investigation has been performed in three 10th grade groups (4th of ESO) from two public high schools in the region of Maresme and it includes the answers of the students based on the teaching sequences that have been presented to them, the surveys and the assessment rubrics. In addition to the class observation and the realization of diaries by the teachers. A qualitative approach based on research-action has been used to collect, create and analyse data. The results demonstrate that Brossa’s poetry makes students ponder, since it allows them to express their own opinions and it also gives them the chance to ask questions that make them doubt about different perspectives they may have. From the ten categories of analysis of the teaching sequences, it can be appreciated that at least one group from each high school has reached satisfactory results in the realisation of the requested work. Furthermore, the characteristics that a poetry corpus needs to have in order to help students think can also be deduced from the obtained data: It must be comprehensible, exciting, stimulating, revealing (it has to allow the discovery of new perspectives), linking (it must make possible the establishment of relations, comparisons and different choices), questionable and that you can explore. Finally, the results of this study show that encouraging reasoning one’s opinion is a highly important educational act because educating in critical thinking also means asking students to justify the reason of their own ideas, their own statements, accepting that ideas can be changed after listening to the other one’s perspective. And therefore, it is concluded that poetry can be taught through an educational approach that makes students develop their critical reasoning easier.
URI: http://hdl.handle.net/2445/180352
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01. JCG_TESI.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open
02..JCG_ANNEXOS.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.