Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBordons, Glòria-
dc.contributor.authorTorrents i Sunyol, Julieta-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Facultat d'Educació-
dc.date.accessioned2021-10-01T09:41:49Z-
dc.date.available2021-10-01T09:41:49Z-
dc.date.issued2021-03-25-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/180360-
dc.description.abstract[cat] Aquesta investigació presenta els resultats de l’aplicació d’una seqüència didàctica a l’ESO sobre la poesia musicada i la variació dialectal, entenent que tots dos aspectes formen part del patrimoni cultural. En primer lloc, s’exploren teòricament les relacions interdiscursives entre poesia i música i s’arriba a una proposta de definició de poesia musicada. A continuació, a partir d’uns criteris prèviament establerts, s’estableix un corpus de poemes musicats que serveixen de base per a l’experimentació educativa. Els poemes seleccionats són representatius de tot el domini lingüístic del català i tenen algun element de presa de terra (Casellas, 2013), que vincula la producció cultural amb el territori. Seguint l'estructura d’una recerca-acció, els estudiants han llegit els poemes i després n’han escoltat la musicació. A través de les dades recollides als formularis inicials i finals, els documents de treball per a la preparació d’una exposició oral per grups i d’unes entrevistes grupals, s’han obtingut dades que han permès analitzar l’impacte de la seqüència didàctica. En relació a la influència de la música en la recepció de la poesia, s’ha estudiat des del punt de vista de la comprensió i el de la valoració. Amb aquest propòsit, s’han analitzat les respostes lectores a partir de la classificació proposada per Fittipaldi (2012), la qual s’ha adaptat a les respostes davant la poesia musicada. Els resultats generals indiquen que d’entrada la música té una influència positiva en la valoració de la poesia però, en canvi, després d’un treball més aprofundit, hi ha més valoracions negatives. Així mateix, generalment la musicació del poema no en millora la comprensió. Tenint en compte aquests dos aspectes —comprensió i valoració— és interessant de destacar que en aquesta recerca els hem estudiat per separat però no de manera oposada, sinó que hem observat com es relacionen. Pel que fa a la variació dialectal, el camp de la dialectologia perceptiva (Montgomery i Beal, 2011) ha permès estudiar el fenomen des del punt de vista dels parlants. Aquesta investigació proposa una classificació a partir del que hem anomenat percepcions de la variació dialectal, les quals es divideixen en dos grans grups: percepcions sobre els trets i percepcions valoratives. Els resultats indiquen que una millora de les percepcions sobre els trets ajuda a una millora de les percepcions valoratives. També hem observat que la poesia musicada ha permès sensibilitzar els alumnes envers la variació dialectal sense interferir en la recepció de la poesia, ja sigui en la valoració o en la comprensió. En definitiva, aquesta és un investigació interdisciplinària que posa en relació la llengua, la poesia i la música. Així, es fomenta la interpretació conjunta de dos llenguatges, fet que estimula el pensament crític. El treball és també una reivindicació de les humanitats per l’impacte que tenen en la construcció de la identitat cultural, en aquest cas a través de la interpretació del patrimoni lingüístic, literari i musical.ca
dc.description.abstract[eng] This research presents the results of the application of a didactic sequence on sung poetry and dialectal variation in ESO, understanding that both aspects are part of the cultural heritage. First, the interdiscursive relationship between poetry and music is theoretically explored in order to propose a definition of sung poetry. Then, based on previously established criteria, a corpus of sung poetry is established and it serves as a basis for educational experimentation. The selected poems are representative of the entire linguistic domain of Catalan and have some element of grounding (Casellas, 2013), which links cultural productions with the territory. Following the structure of an action research, students read the poems and then listened to the text with music. The data collected in the initial and final forms, the working documents for the preparation of an oral presentation by groups and the group interviews, has allowed to analyze the impact of the didactic sequence. In relation to the influence of music on the reception of poetry, it has been studied from the point of view of comprehension and from the point of view of assessment. To this end, the reading responses have been analyzed based on the classification proposed by Fittipaldi (2012), which has been adapted to the responses to sung poetry. Overall results indicate that music initially has a positive influence on the assessment of poetry, but instead, after more in-depth work, there are more negative impressions. Likewise, the music of the poem generally does not improve its comprehension. Given these two aspects—comprehension and assessment—it is interesting to note that in this research instead of having studied them separately and in an opposite way, we have observed how they relate. Regarding dialectal variation, the field of perceptual dialectology (Montgomery & Beal, 2011) has made it possible to study the phenomenon from the speakers’ point of view. This research proposes a classification based on what we have called perceptions of dialectal variation, which are divided into two broad groups: perceptions about traits and evaluative perceptions. The results indicate that an improvement in perceptions about traits helps in an improvement in evaluative perceptions. We have also observed that sung poetry has made it possible to sensitize students to dialectal variation without interfering with the reception of poetry, either in assessment or comprehension. In short, this is an interdisciplinary research that links language, poetry and music. Thus, the joint interpretation of two types of language is encouraged, which stimulates critical thinking. The work is also a claim of the humanities for the impact they have on the construction of cultural identity, in this case through the interpretation of linguistic, literary and musical heritage.ca
dc.description.abstract[spa] Esta investigación presenta los resultados de la aplicación de una secuencia didáctica en la ESO sobre la poesía musicalizada y la variación dialectal, entendiendo que ambos aspectos forman parte del patrimonio cultural. En primer lugar, se exploran teóricamente las relaciones interdiscursivas entre poesía y música y se llega a una propuesta de definición de poesía musicalizada. A continuación, a partir de unos criterios previamente establecidos, se establece un corpus de poemas musicalizados que sirven de base para la experimentación educativa. Los poemas seleccionados son representativos de todo el dominio lingüístico del catalán y tienen algún elemento de toma de tierra (Casellas, 2013), que vincula la producción cultural con el territorio. Siguiendo la estructura de una investigación-acción, los estudiantes han leído los poemas y luego han escuchado la musicación. A través de los datos recogidos en los formularios iniciales y finales, los documentos de trabajo para la preparación de una exposición oral por grupos y de unas entrevistas grupales, se han obtenido datos que han permitido analizar el impacto de la secuencia didáctica . En relación a la influencia de la música en la recepción de la poesía, se ha estudiado desde el punto de vista de la comprensión y el de la valoración. Con este propósito, se han analizado las respuestas lectoras a partir de la clasificación propuesta por Fittipaldi (2012), la que se ha adaptado a las respuestas ante la poesía musicalizada. Los resultados generales indican que de entrada la música tiene una influencia positiva en la valoración de la poesía pero, en cambio, después de un trabajo más profundo, hay más valoraciones negativas. Asimismo, generalmente la musicalización del poema no mejora la comprensión. Teniendo en cuenta estos dos aspectos —comprensión y valoración— es interesante destacar que en esta investigación los hemos estudiado por separado pero no de manera opuesta, sino que hemos observado cómo se relacionan. En cuanto a la variación dialectal, el campo de la dialectología perceptiva (Montgomery y Beal, 2011) ha permitido estudiar el fenómeno desde el punto de vista de los hablantes. Esta investigación propone una clasificación a partir de lo que hemos llamado percepciones de la variación dialectal, las cuales se dividen en dos grandes grupos: percepciones sobre los rasgos y percepciones valorativas. Los resultados indican que una mejora de las percepciones sobre los rasgos ayuda a una mejora de las percepciones valorativas. También hemos observado que la poesía musicalizada ha permitido sensibilizar a los alumnos respecto a la variación dialectal sin interferir en la recepción de la poesía, ya sea en la valoración o en la comprensión. En definitiva, esta es una investigación interdisciplinaria que pone en relación la lengua, la poesía y la música. Así, se fomenta la interpretación conjunta de dos lenguajes, lo que estimula el pensamiento crítico. El trabajo es también una reivindicación de las humanidades por el impacto que tienen en la construcción de la identidad cultural, en este caso a través de la interpretación del patrimonio lingüístico, literario y musical.ca
dc.format.extent578 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rightscc by-nc (c) Torrents i Sunyol, Julieta, 2021-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/*
dc.sourceTesis Doctorals - Facultat - Educació-
dc.subject.classificationEnsenyament de la literatura-
dc.subject.classificationPoesia-
dc.subject.classificationMúsica-
dc.subject.classificationDialectologia-
dc.subject.classificationEtnicitat-
dc.subject.otherLiterature education-
dc.subject.otherPoetry-
dc.subject.otherMusic-
dc.subject.otherDialectology-
dc.subject.otherEthnicity-
dc.titleLa poesia musicada a l'ESO: un element de cohesió social, lingüistica i culturalca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/672503-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01. JTS_TESI.pdf6.24 MBAdobe PDFView/Open
02. JTS_ANNEXOS.pdf6.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons