Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181628
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (juny-juliol de 2021). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 10 de juny, dues resolucions de 20 de juny i les de 21 i 27 de juliol de 2021
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Registre de la propietat
Catalunya
Separació conjugal
Testaments
Acceptació de l'herència
Prescripció (Dret)
Administradors judicials
Civil law
Registration of land titles
Catalonia
Separation (Law)
Wills
Acceptance of inheritance
Prescription (Law)
Receivers
Issue Date: 27-Oct-2021
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 10 de juny de 2021 (atribució de béns adquirits per un dels cònjuges abans del matrimoni en sentència de separació), 20 de juny de 2021 (acceptació de béns prellegats en plena propietat, quan el testament n'atribuïa la nua propietat), 20 de juny de 2021 (la durada d'una prohibició de disposar: discordança entre l'escriptura de donació i la inscripció), 21 de juliol de 2021 (acceptació de l'herència quan el causant ha previst una administració especial dels béns que rep una menor d'edat) i 27 de juliol de 2021 (usucapió contra tabulas: la manca d'administrador o defensor judicial de l'herència jacent).
Note: Reproducció del document publicat a: https://indret.com/wp-content/uploads/2021/10/1676.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2021, vol. 4/2021, num. 4, p. 453-470
URI: http://hdl.handle.net/2445/181628
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
716188.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.