Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184792
Title: Estudi comparatiu d’una col·lecció diversa de soques de Campylobacter jejuni
Author: Guirado Frías, Pedro León
Director/Tutor: Balsalobre Parra, Carlos
Madrid Xufré, Cristina
Keywords: Virologia
Virulència (Microbiologia)
Microorganismes patògens
Plasmidis
Virology
Virulence (Microbiology)
Pathogenic microorganisms
Plasmids
Issue Date: 12-Mar-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquest treball s’ha caracteritzat una col·lecció de 150 soques de C. jejuni de diferents orígens: 50 aïllaments provinents d’humans, 50 aïllaments provinents de pollastres d’engreix i 50 aïllaments provinents de diferents espècies d’aus salvatges. L’objectiu general d’aquesta caracterització és proporcionar informació sobre els factors de virulència i l‘impacte de la transferència horitzontal en l’aparició de variants de C. jejuni amb capacitat patogènica en humans. Per la caracterització de la col·lecció s’han contemplat dos objectius principals dels que en deriven altres específics. 1. Determinar la prevalença de 10 gens relacionats amb la virulència de C. jejuni en la nostra col·lecció (cdtABC, cadF, ciaB, htrA, hcp, virB11, wlaN i cgtB) i determinar possibles diferències entre les poblacions. 1.1. Determinar les diferents variants presents als gens wlaN i cgtB, si existeix una regulació dependent de temperatura i si presenten alguna relació amb la capacitat d’invasió de C. jejuni. 1.2. Determinar si existeix una regulació dependent de temperatura en l’expressió del sistema de secreció de tipus VI mediada pel gen hcp. 2. Caracteritzar la presència d’ADN plasmídic en els aïllaments de C. jejuni de la nostra col·lecció. 2.1. Determinar si existeixen plasmidis altament distribuïts atenent a la similaritat en el perfil de restricció. 2.2. Determinar la localització del gen tet(O), responsable de la resistència a tetraciclina, en aquelles soques aïllades d’humans que presenten plasmidis. 2.3. Estudiar la mobilització del determinant de resistència tet(O) per conjugació, i si existeix una regulació dependent de temperatura en aquest procés.
URI: http://hdl.handle.net/2445/184792
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Genètica, Microbiologia i Estadística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PLGF_TESI.pdf17.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.