Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187323
Title: Una triangulació de perspectives d’educadors socials, pedagogs, mestres i famílies sobre el sexisme a les aules i la coeducació
Author: Ocaña de Paco, Isabel
Director/Tutor: Wilson Daily, Ann Elizabeth
Keywords: Educació infantil
Sexisme en l'educació
Coeducació
Treballs de fi de grau
Relacions família-escola
Preschool education
Sexism in education
Coeducation
Bachelor's theses
Home-school relationships
Issue Date: 7-Jun-2022
Abstract: [cat] En el present estudi, s'analitza l'impacte del sexisme en les aules i la importància que té la coeducació per tal d'erradicar els estereotips de gènere. L'objectiu és realitzar una triangulació sobre les diferents perspectives de diversos professionals que tenen relació en l'entorn educatiu i quins factors socials, familiars i religiosos ajuden a perpetuar el sexisme. La mostra s'ha obtingut a partir de la realització de sis entrevistes dutes a terme a diferents professionals, una pedagoga, una educadora social, dues mestres i dues famílies. Els resultats mostren una clara evidència que el sexisme i els estereotips de gènere encara estan molt presents en el dia a dia dels infants i exerceixen una gran influència negativa que dificulta el correcte desenvolupament personal i emocional dels infants en la societat. Encara que s'està treballant per poder canviar aquesta situació, els resultats demostren que queda bastant camí per recórrer i que la coeducació és una metodologia fonamental en l'educació dels més petits.
[eng] This study analyses the impact of sexism in the classroom and the importance of co-education in eradicating gender stereotypes. The aim is to triangulate the different perspectives of various professionals involved in the educational environment and which social, family and religious factors help to perpetuate sexism. The sample was obtained by conducting six interviews with different professionals, an educator, a social educator, two teachers and two families. The results show clear evidence that sexism and gender stereotypes are still very present in children's daily lives and exert a great negative influence that hinders the correct personal and emotional development of children in society. Although efforts are being made to change this situation, the results show that there is still a long way to go and that coeducation is a fundamental methodology in the education of children.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Infantil, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutora: Ann Elizabeth Wilson Daily
URI: http://hdl.handle.net/2445/187323
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_isabel_ocaña_depaco.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons