Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187604
Title: La importància del llenguatge. Proposta d'una guia claus inclusives per afavorir la reflexió del personal docent
Author: Vega Fernández, Ester
Director/Tutor: Wilson Daily, Ann Elizabeth
Keywords: Educació infantil
Educació inclusiva
Llenguatge corporal
Treballs de fi de grau
Comunicació oral
Mestres d'educació infantil
Preschool education
Inclusive education
Body language
Bachelor's theses
Oral communication
Preschool teachers
Issue Date: 7-Jun-2022
Abstract: [cat] Tal com s'ha anat veient en les últimes dècades, la diversitat cada vegada està més present a les aules, trencant barreres, estereotips i prejudicis de l’alumnat, i per això, és necessari que el personal docent tingui una actitud inclusiva. És per això que aquest TFG se centra a analitzar i proporcionar una eina potencial per a fomentar i afavorir la capacitat del professorat per a reflexionar sobre la importància del propi llenguatge verbal i la comunicació no verbal en la inclusió, proposant una Guia inclusiva de Passos Claus per a la inclusió, que afavoreixi la reflexió sobre la importància del llenguatge. El següent estudi presenta com a finalitat comprovar si l'aplicació de la Guia de Passos Claus per a la inclusió dissenyada com a “Guia de Claus Inclusives” dissenyada sobre la base d’estudis empírics, afavoreix que es convidi la capacitat de reflexió per part del professorat en la capacitat de reflexió i es produeixi una millora significativa en la inclusió. La mostra proposada, que estaria formada per tres grups, un grup de control i dos grups experimentals (1 i 2) per incloure a cent docent en cadascun. El grup control no rebrà la Guia de Claus inclusives, mentre que el grup experimental 1 sí, i el grup experimental 2 rebrà la Guia de Claus inclusives i una formació complementària. La mostra serà avaluada al llarg de l’estudi, amb una avaluació pre i post implementació mitjançant dos instruments: la distribució de d’un qüestionari tancat de resposta per als participants que permetran obtenir informació més subjectiva, seguint l’escala Likert, que mesura la percepció de la inclusió, i l’observació guiada a partir d’una taula de freqüències. Per tal d'analitzar les dades obtingudes, s'analitzarà a través de l'ANCOVA, que té compte les diferències en les respostes segons les característiques pròpies dels participants abans d'extreure una conclusió sobre l'estudi. S'espera que l'ús de la Guia de Passos Claus per a la Inclusió, afavoreixi la reflexió del personal docent i la millora significativa del llenguatge inclusiu.
[eng] As has been seen in recent decades, diversity, in its many forms, is increasingly present in classrooms, breaking barriers, stereotypes and prejudices of students, and it is therefore necessary for teaching staff to have an inclusive attitude. This is why this TFG focuses on analyzing and providing a potential tool for fomenting teaching staff's ability to reflect on the importance of their own verbal language and nonverbal communication in inclusion: proposing a Guide of Keys Steps for Inclusivity to favor teaching staff's reflection on the importance of language. The following study aims to determine whether the application of this Guide of Keys Steps for Inclusivity, designed based on empirical studies, invites reflection on the part of teaching staff and significantly improve inclusive language. The proposed sample, which would consist of three groups, one control group and two experimental groups (1 and 2) are designed to include one hundred teachers each. The control group will not receive the Guide, while the experimental group 1 will, and the experimental group 2 will receive the Guide and further training. The sample will be evaluated through a pre and post-implementation of two instruments: the distribution of a Likert survey measuring the perception of inclusion, and guided observation. The data obtained will be analyzed through ANCOVA, taking into account repeated measure differences while contemplating control variables. The use of the Guide of Keys Steps for Inclusivity is expected to favor the reflection of teaching staff and the significant improvement of inclusive language.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Infantil, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutora: Ann Elizabeth Wilson Daily
URI: http://hdl.handle.net/2445/187604
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ester_vega_fernández.pdf5.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons