Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190255
Title: La política lingüística a la Federació russa (1991-2021)
Author: Cabal Guarro, Miquel
Keywords: Política lingüística
Sociolingüística
Rússia (Federació)
Language policy
Sociolinguistics
Russia (Federation)
Issue Date: 2022
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] La política lingüística que s'ha implementat a la Federació Russa (FR) al llarg dels darrers trenta anys (1991-2021) ha estat, segons el moment, una prolongació, una reproducció o una reinterpretació de la que s'havia desplegat a l'URSS en estadis diferents. La FR és un estat plurinacional on viuen representants de més de cent setanta grups nacionals. Com ja va passar en el cas soviètic, la FR ha generat discursos que tot sovint han entrat en contradicció amb les mesures endegades per a la promoció del rus i les altres llengües de l'Estat. Amb la perspectiva de les tres dècades que han passat des de la desintegració de l'URSS, aquest article repassa les fases i les fites principals de la política lingüística de la FR i, fins a un cert punt, prova d'elucidar el futur a partir de les línies estratègiques que ha marcat el Govern de l'Estat rus en matèria de política de les nacionalitats unes línies que posen l'accent en el fet que el rus és jeràrquicament superior a la resta de llengües dels pobles de l'Estat.
[eng] The language policy (LP) that has been implemented in the Russian Federation (RF) over the last thirty years (1991-2021) has been either an extension, a blurry reproduction or a reinterpretation of the LP deployed in the USSR at different stages. The RF is a multinational state with representatives of more than 170 national (or ethnic) groups. As also occurred in Soviet times, the RF has generated discourses that have all too often come into contradiction with the measures put in place for the promotion of Russian and the other languages of the State. With the perspective of the three decades that have passed since the disintegration of the USSR, this paper reviews the main phases and milestones of the RF language policy and, to some extent, it tries to elucidate the future in the light of the strategical lines established by the Russian government for its policy regarding nationalities – lines which emphasize that the Russian language is hierarchically superior to all the other languages of the RF nations.
[rus] Языковая политика (ЯП), проводимая в Российской Федерации (РФ) в течение последних тридцати лет (1991-2021), в разное время была либо расширением, либо воспроизведением, либо переосмыслением ЯП, осуществлявшейся в СССР на разных этапах его существования. РФ — многонациональное государство, в котором проживают представители более 170 национальных (или этнических) групп. Как это происходило и в советские времена, в РФ порождаются дискурсы, которые слишком часто вступают в противоречие с мерами, принимаемыми для продвижения русского языка и языков других народов страны. Исходя из опыта трех десятилетий, прошедших с момента распада СССР, в данной статье рассматриваются основные этапы и вехи ЯП РФ и, в некоторой степени, делается попытка предугадать будущее в свете стратегических направлений, установленных Правительством России в области национальной политики. Cогласно этим направлениям государственной политики, русский язык обладает более высоким иерархическим статусом по сравнению со всеми остальными языками народов РФ.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2504.01.189
It is part of: Treballs de Sociolingüística Catalana, 2022, num. 32, p. 81-103
URI: http://hdl.handle.net/2445/190255
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2504.01.189
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
726222.pdf292.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons