Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19104
Title: Estadística Econòmica i Empresarial II. Grau en Economia. Estimació puntual i per interval
Author: López-Tamayo, Jordi
Keywords: Estadística econòmica
Material docent
Issue Date: 18-Jul-2011
Abstract: En aquesta lliçó es tracta que l'alumne conegui la naturalesa aleatòria de l'estimador, així com les propietats en mostra finita dels estimadors com ara el biaix, l'eficiència relativa, l'eficiència absoluta i l'error quadràtic mitjà; i les propietats assimptòtiques dels estimadors, és a dir, el biaix assimptòtic, la consistència en probabilitat, la consistència en EQM i l'eficiència assimptòtica. Posteriorment, s'aprofundirà en el concepte de versemblança d'una mostra i es donaran diversos exemples de la seva obtenció i significat. Això ens permetrà introduir dos mètodes diferents per a l'estimació de paràmetres: el mètode dels moments i el mètode de la màxima versemblança. Una vegada introduïts els dos mètodes, es tractaran les seves propietats i s'introduirà també el concepte de propietats assimptòtiques. Per altra banda, és important el domini i la comprensió de l'estimació per interval, donat que es troba intrínsecament lligada a la naturalesa probabilística de l'Estadística. S'insistirà en què l'estimació sempre està lligada a un cert grau d'incertesa, i en el significat del concepte d'interval, lligat amb la probabilitat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/19104
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_Tema 2 Teoria_IMPRIMIBLE.pdfDocument d'esquema bàsic del temari228.47 kBAdobe PDFView/Open
01_T2_Propietats_Estimadors.RScript-R. Simulació que permet entendre les propietats dels estimadors.4.46 kBTextView/Open
06_T2_Interval_MitjanaPoblacional_cadamostra_CON.RScript-R. Simulació per a entendre la probabilitat del interval de confiança en el cas de la Mitjana. Variància Coneguda5.63 kBTextView/Open
06_T2_Interval_MitjanaPoblacional_valoresperat_CON.RScript-R per analizar el valor esperat de l'estimador de la mitjana davant canvis en la mida mostral. Variància Coneguda.3.6 kBTextView/Open
07_T2_Interval_MitjanaPoblacional_cadamostra_DES.RScript-R. Simulació per a entendre la probabilitat del interval de confiança en el cas de la Mitjana. Variància DESConeguda6.27 kBTextView/Open
07_T2_Interval_MitjanaPoblacional_valoresperat_DES.RScript-R per analizar el valor esperat de l'estimador de la mitjana davant canvis en la mida mostral. Variància DESConeguda.3.94 kBTextView/Open
08_T2_Interval_VarianciaPoblacional_cadamostra.RScript-R. Simulació per a entendre la probabilitat del interval de confiança en el cas de la Variància6.2 kBTextView/Open
08_T2_Interval_VarianciaPoblacional_valoresperat.RScript-R. Simulació per a entendre la probabilitat del interval de confiança en el cas de la Proporció3.94 kBTextView/Open
09_T2_Interval_Proporcio_cadamostra.RScript-R per analizar el valor esperat de l'estimador de la proporció davant canvis en la mida mostral.5.67 kBTextView/Open
09_T2_Interval_Proporcio_valoresperat.RScript-R. Simulació per a entendre la probabilitat del interval de confiança en el cas de la Pr3.63 kBTextView/Open
01_Tema2_ECET.pdfExercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica. Vinculats al document d'esqquema bàsic.109.01 kBAdobe PDFView/Open
Sripts_R_Simulacio_EQM.zipArxiu Comprimit amb Scripts-R i document PDF amb l'explicació de la simulació sobre l'Error Quadràtic Mitjà. 3D10.61 kBzipView/Open
Tema 2 ECET.xlsSolucions a alguns dels Exercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica104.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
Scripts-R_ECET.zipScripts-R. Solucions a alguns Exercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica10.28 kBzipView/Open
02_Tema2_ExercicisRecomanats.pdfExcercicis Recomanats115.96 kBAdobe PDFView/Open
Scripts-R_Exercicis_Recomanats.zipScripts-R solucions d'alguns dels exercicis recomanats13.98 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons